Státní podnik DIAMO vybudoval speciální laboratoř na monitoring důlních plynů

Státní podnik DIAMO vybudoval v Ostravě speciální pracoviště pro měření a vyhodnocování výstupů důlních plynů. Akreditovaná zkušební laboratoř atmogeochemie má přispět ke zvýšení ochrany okolních obyvatel. Bude sloužit jak pro účely sanačních a kontrolních činností, tak i pro veřejnost při realizaci staveb komerčních či soukromých, případně při dalších úkonech.

Laboratoř bude provádět měření koncentrace a intenzity výstupů důlních plynů z ložiska černého uhlí na povrch, zejména metanu a oxidu uhličitého. Využijeme to ke zpřesňování informací o rizikových místech a aktuálním stavu území z hlediska výstupu důlních plynů, k optimalizaci stávajících protimetanových opatření a navržení nových pro zajištění bezpečného umístění a provádění staveb nebo jiných zásahů,“ uvedla Miroslava Ševčíková, vedoucí Zkušební laboratoře atmogeochemie.

Pro veřejnost je novinkou to, že státní podnik jednak vydává odborná stanoviska k míře ohrožení území nekontrolovanými výstupy důlních plynů, ale může také nabídnout provedení atmogeochemického průzkumu. Tím se stavebníkům zjednoduší a urychlí příprava dokumentů pro povolení stavby.

Podařilo se vybudovat a akreditovat odborné pracoviště, kterých je v ČR méně než desítka. Pro nás je důležité, že už nemusíme tyto speciální služby složitě nakupovat, ale budeme si je provádět sami. Na Ostravsku mají velký význam pro další snižování rizika mimořádných událostí, které mohou nastat v souvislosti s případnými nekontrolovanými výstupy důlních plynů na povrch, i když už se tady dávno uhlí netěží,“ řekl Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Výstavba laboratoře začala loni v dubnu. Potřebné prostory byly vytvořeny rekonstrukcí a přestavbou bývalých umýváren a skladiště materiálu ve správní budově v areálu Dolu Jeremenko v Ostravě-Vítkovicích, kde sídlí odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO.

Laboratoř navazuje na desetiletý projekt (2010–2019) nazvaný „Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla“, jehož cílem bylo zvýšit ochranu obyvatelstva před možnými mimořádnými událostmi spojenými s výstupy metanu na povrch a jeho pronikáním do obytných domů či průmyslových objektů. Vybudovaly se odplyňovací vrty, drenážní odplyňovací systémy, monitorovací systémy snímačů důlních plynů atd. Na dispečink v Dole Jeremenko je napojeno více než pět stovek čidel, obvykle instalovaných ve sklepních prostorech objektů, podzemních kolektorech města Ostravy nebo na odplyňovacích komíncích. Dispečerské pracoviště funguje nepřetržitě a v případě potřeby vysílá na místo techniky a komunikuje s integrovanými záchrannými složkami Moravskoslezského kraje.*

-red-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *