Časopis Odpady: O udržitelném rozvoji se v Česku zatím spíš jen mluví, upozorňuje zpráva ministerstva

I přesto, že kvalita životního prostředí se řadí mezi ty oblasti, kterými se může Česká republika v mezinárodním srovnání spíše chlubit, není udržitelný rozvoj zrovna naší doménou. Vyplývá to z pilotní zprávy o naplňování Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí. Podle zprávy se v Česku daří plnit polovinu ze strategického dokumentu Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), který země přijala spolu s dalšími státy OSN v roce 2015.

Principy udržitelnosti se stávají stále naléhavějším tématem, a promítají se do nejrůznějších strategických materiálů, nebo konkrétních aktivit. „Trendy v oblasti materiálové spotřeby, zpětný návrat materiálů do ekonomiky i tomu odpovídající způsob nakládání s odpady však nejsou zcela přesvědčivé. Oběhové hospodářství je zatím spíše dlouhodobým cílem, než jasně nastoupenou cestou,” uvádí zpráva Ministerstva životního prostředí.

I přesto však podle dokumentu dělá Česko významné kroky hlavně v oblasti potravinového odpadu a obalových materiálů a dosahuje také velmi dobrých výsledků v oblasti nakládání s nebezpečnými látkami.

Poměrně výrazně se podporuje osvěta a vzdělávání o udržitelném chování ve školách a mezi obyvateli, a také se pracuje na popularizaci odpovědného podnikání. Stále větší pozornosti se dostává také tématu odpovědného veřejného zadávání, i když to stále pokulhává především ze strany zadavatelů, píše se v dokumentu. “Zaměříme-li se v užším smyslu na oblast environmentálně odpovědného zadávání, veřejná správa může využívat Metodiku pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy z roku 2017. Činí tak ale jen některá ministerstva a často jen v omezeném rozsahu,” stojí ve zprávě s tím, že podobná situace se týká také přímo uplatnitelných metodik Evropské komise pro Green Public Procurement. Téma je zakotveno též v Klientsky orientované veřejné správě 2030, strategii rozvoje veřejné správy, která začne platit od roku 2021

„Naopak trend ukazatelů materiálové spotřeby se v posledních letech znovu obrací nežádoucím směrem, jakkoli stále ještě můžeme hovořit o lepší situaci, než jaká zde byla na počátku 21. století. Udržitelný cestovní ruch je také zatím spíše předmětem úvah než konání. Výše podpory fosilních paliv se bohužel dlouhodobě nemění a pro srovnání ročně dosahuje dvojnásobku výdajů na prioritní osu ochrany ovzduší v OPŽP,” dodává resort ve své zprávě.

-sol-


Organizace spojených národů schválila Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj před pěti lety, kdy se státy zavázaly ke společným Cílům udržitelného rozvoje (SDGs), které představují rozvojový program všech zemí světa. Zahrnují například vymýcení extrémní chudoby, zajištění společné prosperity a míru, budování partnerství, ale také ochranu životního prostředí.

V případě naplňování Agendy 2030 se měří pokrok v oblasti udržitelného rozvoje nejčastěji pomocí mezinárodně srovnatelných indikátorů. Tým amerického ekonoma Jeffreyho Sachse, který k hodnocení naplňování Agendy 2030 využívá právě indikátorů, přiřadil České republice v loňském roce 7. místě mezi 162 státy světa.


Článek z časopisu Odpady, č.7/2020

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *