Zkušenosti z vyplňování formulářů pro IPPC

Koncem roku 2000 vypsalo Ministerstvo životního prostředí vzorový projekt pro období 2001 až 2002 vztahující se k formulářům IPPC. Práce byly zaměřeny na praktické ověření požadavků uvedených ve formuláři, který se měl stát součástí zákona později schváleného jako zákon č. 76/2002 Sb., o...

Koncem roku 2000 vypsalo Ministerstvo životního prostředí vzorový projekt pro období 2001 až 2002 vztahující se k formulářům IPPC.

Práce byly zaměřeny na praktické ověření požadavků uvedených ve formuláři, který se měl stát součástí zákona později schváleného jako zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů – zkráceně zákon o integrované prevenci. Na realizaci projektu s MŽP spolupracovala společnost ISATech, s. r. o.

Projekt byl zaměřen na kategorii 5.4 Skládky, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu. V prvé etapě – v roce 2001 – byly vybrány pro vypracování formuláře „integrovaného povolení“ tři subjekty: Frýdecká skládka, a. s., Odpady Písek, s. r. o., Technické služby Kaplice, s. r. o.

Pro druhou etapu – pro rok 2002 – byly práce soustředěny pouze na čistopisnou verzi formuláře, pro kterou již byla zvolena jen jedna skládka. Hlavním důvodem byla dostupnost podkladových materiálů pro zpracovávání formuláře. Tomuto kritériu nejlépe vyhovovaly podklady společnosti Odpady Písek, s. r. o. Skládka TKO provozovatele Odpady Písek, s. r. o., byla uvedena do provozu v roce 1996. Celkem byly OkÚ v Písku schváleny tři etapy s následnou rekultivací v průběhu let 1996 až 2001.

První etapa byla ukončena v roce 2001 naplněním 3. kazety s plynulým přechodem do 2. etapy – zavážením kazety 4. Aby bylo možné spustit provoz kazety č. 4, bylo nutné požádat o stavební povolení pro „nový provoz“. Tím byla splněna nutná podmínka pro simulaci stavebního řízení s použitím formuláře pro integrované povolení.

Vyplňování formuláře probíhalo na základě legislativy, jejíž podrobnější rozbor naleznete v článku na str. 25. Pro jeho vyplňování se předpokládá, že předkladatel:

– je zapsán v obchodním rejstříku nebo je fyzickou osobou, která není podnikatelem,

– má zkušenosti nejen v oboru, ale i v podnikání,

– je schopen zpracovávat formulář na PC,

– má nainstalován MS-Office (min. Word + Excel),

– zavedl funkci odpadový hospodář podle § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadá-li pod dikci tohoto zákona,

– zaměstnává autorizovanou osobu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, spadá-li pod dikci zákona,

– je obeznámen s normativními ukazateli, resp. oborovými normami atd.

Vyplňování formuláře

Z požadavků dnešní doby vyplývá, že formulář bude vyplněn v digitalizované podobě. Samotný vzor je uložen jako soubor ve formátu rtf. Z toho je patrné, že jej nebude možné zpracovávat v tak oblíbeném archaickém softwaru, jako je T 602.

Celý formulář přesto, že má nevyplněný asi 21 stránek, sestává se z tabulek, které jsou pouze v základním formátu, tzn. že obsahují minimální počet řádků pro vyplnění. Autoři předpokládají, že zpracovatel bude s formulářem pracovat dynamicky a chybějící řádky si vkopíruje.

Nejinak je tomu i u některých tabulek, kde je uvedena pouze jedna základní tabulka a v případě několika souvisejících provozů spadajících do stejné podkapitoly bude nutné tabulku zkopírovat několikrát a vyplnit odlišnými informacemi. Praktické rozpracování podkapitoly 7.1.1 je uvedeno na obr. 1. V uvedeném příkladu se v jednom provozu používají dvě látky. Ke stejnému rozpracování dojde i v případě, že např. jedna látka (hydraulický olej) bude používána ve dvou technologických celcích.

Data pro zpracování

Vstupní informace – data – jsou buď uložena u provozovatele zařízení překládajícího žádost, nebo u zpracovatelské organizace, která dokument zpracovávala na základě smluvního vztahu. Data u provozovatele mohou být:

– listinné dokumenty, včetně elektronické verze kompatibilní s formátem žádosti,

– elektronicky zpracovaná bez archivní listinné verze,

– listinné dokumenty bez elektronické verze nebo s verzí nekompatibilní s formátem žádosti,

– elektronicky zpracovaná nearchivovaná ani v elektronické, ani v listinné formě,

– iniciativně zpracované a schválené ještě před vznikem prováděcích předpisů.

Ideálním případem jsou první dvě možnosti, ale pouze jsou-li ve formátu kompatibilním s formátem formuláře. Editor T602 znamená přepisování nejen tabulek, ale i samotného textu. Jasné problémy nastávají dalších variant, kdy požadované informace musí být do žádosti fyzicky přepisovány a do příloh žádosti přepisovány i související informace. Ani případ nearchivovaného elektronického dokumentu není ojedinělý, a pak je nutné buď získat dokument od autora, nebo jej znovu vytvořit. Bude-li nutné vytvořit znovu dokument i v případě posledním, musí rozhodnout příslušný správní orgán (krajský úřad).

Problémy nastávají i v případě, že data jsou – ať už v listinné, nebo elektronické podobě – archivována pouze u autora dokumentu, tedy u projektové nebo poradenské firmy, s kterou provozovatel již ukončil smluvní vztah.

Zvláštní kapitolu tvoří mapové podklady, plány a výkresy. Digitální verze nemusí být kompatibilní ani v rámci podkladů jednoho provozovatele, natož mezi více provozovateli. Tento problém je však eliminován požadavkem, aby provozovatel předal digitální verzi grafických podkladů bez ohledu na software vlastněný státní správou nebo samosprávou.

Digitální formát žádosti

Jasným legislativním požadavkem je předání žádosti jak v listinné, tak v digitální podobě. Požadavek na digitální, resp. elektronickou podobu znamená, že formulář musí být zpracován buď ve formátu rtf nebo v takovém editoru, který je provozován státní správou. Tento požadavek se vztahuje i na přílohy a mapové podklady. Mapové podklady mají být předávány v takové digitální verzi, ve které byly původně zpracovány.

Má-li být splněn požadavek na úplnost elektronické verze žádosti o integrované povolení, pak bude nutné některé části přílohy uložit jako „obrázek“, tedy nascenovaný dokument ve formátu JPG, TIF či podobném. Toto řešení však má být používáno pouze výjimečně a lze jej očekávat u příloh, kterými budou, např. pravomocná rozhodnutí vydaná státní správou, samosprávou nebo laboratorní rozbory, pravomocná rozhodnutí, vyjádření občanů, atd.

RNDr. Vlasta Navrátilová,

Mgr. Michal Vaněček,

ISATech, s. r. o.

  obr

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *