ZELENÝ BOD

INTEGRACE NÁRODNÍCH SYSTÉMŮ Na počátku evropského procesu, který vede k lepšímu využívání zdrojů, je recyklace obalů. S jejím financováním je neoddělitelně spjata značka Zelený bod. Tuto nejrozšířenější obchodní značku na světě nese více než 460 miliard obalových jednotek. Licenci pro její užívání...

INTEGRACE NÁRODNÍCH SYSTÉMŮ

Na počátku evropského procesu, který vede k lepšímu využívání zdrojů, je recyklace obalů. S jejím financováním je neoddělitelně spjata značka Zelený bod. Tuto nejrozšířenější obchodní značku na světě nese více než 460 miliard obalových jednotek. Licenci pro její užívání získaly v poslední době také Norsko, Litva a Česká republika. Staly se tak prvními státy mimo Evropskou unii, které ji používají.

Na konci 80. let se Spolková republika Německo přiblížila na dosah „odpadové“ katastrofy. Důvodem bylo zvyšující se množství domácího odpadu a nedostatek skládkovacích kapacit. V roce 1990 se obaly podílely na komunálním odpadu 30 % hmotnostními a zhruba 50 % objemovými. Federální vláda reagovala na tuto skutečnost přijetím nařízení o obalech, které nabylo účinnosti 12. června 1991.

Cílem tohoto zákona bylo zabránit vzniku obalového odpadu nebo snížit jeho množství. Pokud to nelze, musí být obal znovu využit nebo recyklován tak, aby bylo zajištěno, že je materiál udržován ve výrobním a spotřebním cyklu tak dlouho, jak je to jen možné.

Podle tohoto nařízení je průmysl zodpovědný za své produkty. Výrobci, plniči a distributoři přepravních, sekundárních a prodejních obalů jsou povinni použité obaly sbírat a zajistit jejich recyklaci. Nařízení však dalo výrobcům a velkoobchodníkům možnost převést tuto povinnost na servisní organizaci, která by tyto povinnosti zajistila za ně. Tento úkol převzala společnost Duální systém Německo, a. s. (Duales System Deutschland AG).

SJEDNOCENÍ S EVROPSKOU DIREKTIVOU

Znění německého nařízení o odpadech bylo sjednoceno s Evropskou direktivou o obalech a obalovém odpadu pomocí dodatku, který platí od 28. srpna 1998. Dodatek znovu potvrzuje povinnost zpětného odběru a recyklace pro všechny výrobce, plniče a distributory prodejních obalů včetně těch, kteří nejsou účastníky Duálního systému. Rovněž vyžaduje, aby vedli odpovídající dokumentaci. Dodatek proto zavádí kompetitivní rovnost a pomáhá k dosažení nejnižších nákladů při recyklaci odpadů.

Duální systém musí splňovat přísné požadavky. Sběrné systémy se orientují na spotřebitele a pokrývají území celého státu. Dodatek nařízení o odpadech stanovuje takové cíle recyklace, aby byla zajištěna efektivita systému.

Od 1. ledna 1999 musí být recyklováno 60-75 % každého individuálního obalového materiálu. Pro plastové prodejní obaly je cílem 60% recyklace. Z toho 60 % musí být recyklováno mechanicky, zbývajících 40 % buď mechanicky, feedstock technikami nebo s využitím energie.

Variantu s využitím energie Duální systém nevyužívá, protože ohrožuje ostatní recyklační metody z hlediska ochrany životního prostředí. Daný stupeň recyklace musí být dosažen na úrovni celého státu.

Přehled o tocích materiálu uvnitř systému je předáván jednotlivým ministerstvům životního prostředí spolkových zemí jako doklad, že povinnosti stanovené nařízením o obalech byly splněny.

Od svého založení odeslal Duální systém více než 35 miliónů tun obalového odpadu k recyklaci, čímž ho vrátil do oběhu. Pouze v roce 1999 to bylo 5,5 miliónů tun. Systém udržuje recyklaci a znovuvyužití obalů na vysoké úrovni a výrazně překračuje povinnosti vyplývající z nařízení o obalech.

Toto nařízení nabídlo podnikům možnost nezajišťovat znovuvyužití obalů samostatně, ale prostřednictvím speciálně založené organizace. Toho využilo 95 společností obalového i spotřebitelského průmyslu a velkoobchodníků, které v září 1990 založily společnost Duales System Deutschland GmbH. Jejím hlavním úkolem je organizovat sběr, třídění a recyklaci použitých obalů z domovního odpadu a od malých podnikatelů.

Počet podílníků systému se rychle zvýšil na 600. Díky tomu už tato společnost nevyhovovala principům platícím pro společnosti s ručením omezeným. Proto Duální systém od roku 1997 funguje jako akciová společnost.

VZNIK PRO EUROPE

Podle evropské politiky nakládání s odpady nesmějí členské státy bránit vzájemnému volnému obchodu. Výsledkem je, že principy snižování vzniku obalového odpadu a jeho využití mohou být v celé Evropě zavedeny jen v případě, že členské státy budou fungovat na společných základech. Proto byla založena organizace „Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l.“ (PRO EUROPE) /Evropská organizace pro využití obalů/ se sídlem v Bruselu. Jejím úkolem je odstraňovat obchodní bariéry při zavádění evropské direktivy o obalech 94/62/EC.

Primárním úkolem sdružení PRO EUROPE je udělování licence k používání značky „Der Grüne Punkt“, tj. Zelený bod jednotlivým kvalifikovaným národním organizacím a ustavení této značky jako evropské obchodní značky. Desátého prosince 1996 předala organizace Duales System Deutschland GmbH sdružení PRO EUROPE právo užívat obchodní značku „Der Grüne Punkt“ ve formě generální licence pro určité území Evropské unie, kromě SRN. Mezitím byla možnost získání licence rozšířena také na signatáře smlouvy o evropském ekonomickém prostoru a kandidátské země.

Následně uzavřela dohodu o hlavních principech licencování, která upravuje užití obchodní značky Zelený bod v dalších zemích. Jde o firmy Eco-Emballages (Francie), ARA (Rakousko), FOST Plus (Belgie), Eco Embalajes Espana (Španělsko), Sociedade Ponto Verde (Portugalsko), Valorlux (Lucembursko) a Repak (Irská republika). Každá z těchto hlavních licencovaných organizací je rovněž podílníkem sdružení PRO EUROPE.

V současnosti byly uděleny licence společnostem Materialretur (Norsko), Latvias Zalais Punkts (Litva) a EKO-KOM (ČR). Mnoho dalších národních sběrných a recyklačních systémů pro obalové odpady již také vyjádřilo svůj zájem na užívání „Der Grüne Punkt“ jako obchodní značky.

FUNKCE SDRUŽENÍ

PRO EUROPE nabízí fórum pro spolupráci národních organizací. Jeho funkce jsou následující:

[*] Je založeno na jednotných principech, uděluje právo užívání značky Zelený bod národním systémům ve státech Evropské unie, u signatářů European Economic Area Treaty (EEA) a u kandidátských zemí, tak aby mohla být aplikována Evropská direktiva pro obaly a obalové odpady z 20. 12. 1994.

[*] Vytváří a kontroluje kritéria upravující užívání značky Zelený bod u výrobců a distributorů obalů nebo u obalových produktů v souladu s požadavky Evropské komise pro monopoly.

Ve spolupráci s národními sběrnými a recovery systémy je Zelený bod obchodní značkou evropských rozměrů. Partneři PRO EUROPE musejí respektovat obecný význam loga. Značka Zelený bod na obalu znamená, že byl zaplacen poplatek národní společnosti, která zabezpečuje znovuvyužití a recyklaci obalů a odpadních obalů.

V budoucnosti bude nezbytné integrovat národní systémy do evropského systému a nastartovat mezinárodní spolupráci.

Intenzívní výměna názorů a zkušeností mezi jednotlivými systémy na sběr a využití obalového odpadu je důležitým příspěvkem ke konkrétní implementaci Evropské direktivy pro obaly a obalový odpad v každém členském státě. Sdružení PRO EUROPE chce tento dialog podporovat a rozvíjet.

HEIKE SCHIFFLER,

Duales System Deutschland

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *