Využití

BIOLOGICKÉ METODY SANACÍ Současná legislativa týkající se nakládání s odpady rozeznává dvanáct nebezpečných vlastností, které rozhodují o zařazení odpadu do kategorie "nebezpečný". Pokud posuzovaný odpad má alespoň jednu z nebezpečných vlastností vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu č. 125/1997...

BIOLOGICKÉ METODY SANACÍ

Současná legislativa týkající se nakládání s odpady rozeznává dvanáct nebezpečných vlastností, které rozhodují o zařazení odpadu do kategorie „nebezpečný“. Pokud posuzovaný odpad má alespoň jednu z nebezpečných vlastností vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu č. 125/1997 Sb., je odpadem nebezpečným. Stejně je tomu u odpadů, zařazených v katalogu odpadů (vyhláška č. 337/1997 Sb., příloha č. 1) jako „nebezpečné“.

S těmito odpady je třeba nakládat odpovídajícím způsobem, což v praxi často znamená jejich zneškodnění za velmi vysokou cenu. Podobně odpady, které obsahují vyšší, než přípustná množství škodlivých látek podle vyhlášky č. 338/1997 Sb., příloha č. 5, písm A., nemohou být uloženy na skládkách všech skupin. Všechny tyto odpady mohou být zneškodněny pouze zvláštními technologickými postupy, jež jsou často velmi nákladné. Další skupina odpadů podle vyhlášky č. 338/1997 Sb., příloha č. 5, písm. d, musí být před uložením na skládky upravena stabilizací.

VHODNOST BIOLOGICKÝCH METOD

Přestože mají biologické metody svá omezení, lze je využít při zneškodnění široké škály nebezpečných odpadů nebo alespoň při eliminaci nebezpečných vlastností. Na rozdíl od ostatních technologických postupů, dochází při mikrobiálním ošetření k rozkladu látek, způsobujících nebezpečnost odpadu, na sloučeniny nezávadné pro životní prostředí. Tím jsou nebezpečné sloučeniny úplně eliminovány a nedochází k jejich kumulaci v jiné formě.

SANACE

Nejběžnějším využitím biologických metod je snižování koncentrací ropných uhlovodíků v zeminách a některých kalech např. při dekontaminaci zemin ze starých zátěží, haváriích, při snižování koncentrace ropných uhlovodíků a dalších organických látek v kalech z průmyslových čistíren odpadních vod. Obsah organických polutantů je možno pomocí biologických metod snížit natolik, že ošetřený materiál lze znovu využít.

Biologicky se také zneškodňují kontaminované stavební odpady, zejména betonové stavební konstrukce. Tento odpad musí být předem nadrcen a roztříděn. Většina znečištění zůstává zachycena v nejjemnější frakci, která je nejčastějším předmětem biologického ošetření. Odpad se sníženým obsahem organických polutantů je běžně recyklován. Bohužel jen malá část kontaminovaných stavebních odpadů je ošetřována tímto způsobem. Hlavním důvodem je konzervativní a ne zcela ekonomické uvažování stavebních společností.

POSTUPY U ROPNÝCH LÁTEK

V mnohem menší míře se uplatňují biologické postupy při snižování obsahu ropných látek a dalších organických sloučenin v odpadních emulzích z úpravy povrchů a odmašťování. Odpadní emulze, vzniklé při odmašťování povrchů odmašťovadly rozpustnými ve vodě a pracujícími v rozmezí pH 6,0 až 8,0, mohou být poměrně snadno biologicky zbaveny nežádoucích látek a poté zneškodněny jako běžné odpadní vody. Biologickou předúpravou lze náklady na zneškodnění tohoto odpadu snížit až o 70 %. Využití biologického předčištění závisí výběru odmašťovacího prostředku a jeho vlastnostech. Důležité je, aby bylo odmašťovadlo při používaných koncentracích lázně biologicky odbouratelné. Mnohé běžně prodávané odmašťovací prostředky jsou pro mikroorganismy toxické, a proto je nelze použít pro biologické předčištění odpadní emulze. Přestože existuje na našem trhu nabídka vhodných odmašťovacích prostředků s dobrými technologickými vlastnostmi i biologickou odbouratelností při vyšších koncentracích, jejich prosazování pro průmyslové využití je pomalé.

SORPČNÍ MATERIÁLY

Již několik let jsou na našem trhu dostupné sorpční materiály založené na různých biologicky rozložitelných látkách (odpadní celulosa, rašelina a pod.). Hlavním důvodem, proč byl tento druh sorpčních materiálů vyvinut, je možnost jejich snadného biologického rozložení. Když se struktura sorbentu naruší působením mikroorganismů, zpřístupní se tím zachycený polutant pro další biologický rozklad.

U nerozložitelných sorbentů je vazba znečišťující látky na sorbent tak silná, že její molekuly nemohou být působením mikroorganismů uvolněny a proto nepřejdou do mikrobiálních buněk, kde dochází k jejich rozkladu při katabolických procesech. Tento problém u rozložitelných sorbentů neexistuje a tím je předurčuje k biologickému zneškodnění. Uvážíme-li, že v podstatě jedinou další legální cestou zneškodnění použitého sorbentu je spálení (vzhledem k vysokému obsahu nebezpečných látek), není třeba dále rozvádět ekonomickou výhodnost biologického postupu.

Biologická úprava nebo zneškodnění odpadů s charakterem suspenze je možná v biologických suspenzních systémech. Tento postup není v naší republice často využíván. Hlavním důvodem je patrně větší investiční náročnost tohoto druhu zařízení i vyšší provozní nároky, především energetické. Systémy je možné využít pro úpravu různých odpadů kontaminovaných nejen ropnými látkami, ale i dalšími organickými polutanty, jako jsou fenoly, polypropylenglykol, ethylacetát, sloučeninami s karbonylovou skupinou a pod.

Většina odpadních suspenzí má konzistenci, která by neumožňovala skládkování. Použitelnými metodami likvidace jsou solidifikace, spálení nebo biologické ošetření, které je ekonomicky nejvýhodnější. V současně době je v naší republice v provozu čtyři či pět těchto zařízení.

VZDUŠNINY Z BIOFILTRU

Poměrně širokého uplatnění docházejí biologické metody při odstraňování těkavých organických sloučenin z odpadních vzdušnin v biofiltrech s pevným ložem. Tato technologie je s úspěchem aplikována při odstraňování styrenu, acetonu a dalších organických rozpouštědel z průmyslových výrob, ropných uhlovodíků a aromatických uhlovodíků z půdního vzduchu a pod. Relativní rozšíření tohoto postupu je dáno dobrou účinností, nízkou provozní náročností a nízkou cenou za jednotku ošetřeného odpadního vzduchu či odstraněného polutantu.

NELEGÁLNÍ POSTUPY

Biologické metody úpravy a zneškodnění nebezpečných odpadů jsou u nás zatím málo využívány. Část nebezpečných odpadů je s největší pravděpodobností zneškodňována způsoby, které nejsou v souladu se zákonem o odpadech. Svědčí pro to fakt, že některé ceny nabízené za odběr odpadů jsou při dodržení legálních postupů zneškodnění ekonomicky i technicky nereálné. Státní orgány s kontrolní pravomocí však této skutečnosti nevěnují žádnou pozornost. Přetrvávající stav znemožňuje uplatnění technologických postupů (nejenom biologických), které účinně a spolehlivě nebezpečné odpady zneškodňují nebo upravují, avšak za ceny poměrně vyšší. V prostředí normálně fungující společnosti však biologické postupy pro zneškodnění odpadů či jejich úpravu získávají stále větší uplatnění pro jejich ekologickou přijatelnost, velmi dobré výsledky a konkurenčně schopné ceny, možnost recyklace a nového využití upravených a přepracovaných odpadů a proto, že dokážou nebezpečné látky zcela eliminovat.

VÍT MATĚJŮ,

Česká asociace sanačních biotechnologů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *