V souladu se světem

SPALOVNA TERMIZO V PROVOZU Před koncem loňského roku převzalo Termizo - akciová společnost šestnácti měst a obcí okresů Liberec a Jablonec, od zhotovitele, jímž je konsorcium firem Von Roll (Švýcarsko) a Škoda TS Plzeň, nově vybudovanou spalovnu komunálního odpadu. Jde zatím o provizorní převzetí,...

SPALOVNA TERMIZO V PROVOZU

Před koncem loňského roku převzalo Termizo – akciová společnost šestnácti měst a obcí okresů Liberec a Jablonec, od zhotovitele, jímž je konsorcium firem Von Roll (Švýcarsko) a Škoda TS Plzeň, nově vybudovanou spalovnu komunálního

odpadu.

Jde zatím o provizorní převzetí, po němž následuje šestiměsíční zkušební provoz, který bude ukončen definitivní přejímkou a kolaudací celého díla v červnu 2000.

Spalovna Termizo nyní pracuje v řádném nepřetržitém provozu při spalování v průměru 300 tun odpadu denně a při výrobě páry 35 tun za hodinu (4 MPa, 400 oC) pro pohon protitlaké turbíny. Mimo pokrytí vlastní technologické spotřeby dodává Termizo 8000 MWh elektrické energie a 650 000 GJ tepelné energie do rozvodných sítí.

K optimálnímu průběhu spalování a tím i ke snížení obsahu škodlivých látek ve spalinách se využívá těchto hlavních technologických opatření:

[*] Optimalizace teplotního režimu kotle řízeného počítačem v rozmezí teplot 850-1130 oC v topeništi s minimální teplotou v dohořívací komoře 850 oC a dobou zdržení alespoň 2 vteřiny zabezpečuje dostatečné podmínky pro tepelný rozklad.

[*] Nástřik čpavku do dohořívací komory za podmínek vhodných pro nekatalytickou redukci kysličníků dusíku vede k rozkladu reakčních složek na neškodný dusík. Zároveň se přítomností čpavku potlačuje tvorba toxických organických látek.

[*] Elektrostatický filtr odlučuje popílek obsahující toxické kovy z proudu spalin a transportéry přepravují tento popílek do další části technologie k čištění.

[*] První stupeň čištění prudkým zchlazením spalin z teploty 200 oC na 65 oC nástřikem vody vede k omezení tvorby toxických organických látek a k odstranění kyselých plynů (chlorovodík, fluorovodík). Vzniklé kyselé vody se využívají v další technologii k čištění surového popílku.

[*] V druhém stupni čištění v protiproudé pračce je vypírkou roztokem louhu sodného odstraněn kysličník siřičitý a v třetím stupni jsou pomocí speciálních trysek odstraněny mikromlhy kapalin (aerosoly) a jemné podíly prachových částic.

Kvalita vyčištěných spalin je kontinuálně měřena na výstupu z komínu. V závislosti na naměřených hodnotách lze upravovat množství dávkovaných čisticích chemikálií. Všechny zákonné emisní limity jsou podle analýz s velkou rezervou plněny. Přesnost měření kontinuálního analyzátoru periodicky ověřuje nezávislá akreditovaná laboratoř. Ta také zajišťuje některé speciálních analýzy, které nelze provádět kontinuálně (např. diskutované polychlorované dibenzodioxiny a furany). Výsledky jsou uvedeny v tabulce. Měřeními bylo zjištěno, že liberecká spalovna je schopna plnit nejen limity dané českými normami, ale i evropskými.

Právě díky účinnému způsobu čištění spalin vystupuje z provozního komína spalovny bílý oblak vodní páry 60 oC teplé. Nejedná se tedy o prach, ani o dým.

Srovnatelně kvalitní čištění spalin nemá žádný větší zdroj tepla v libereckém regionu, o kvalitě spalin z lokálních topenišť ani nemluvě.

Jedinou výjimkou jsou diskutované polychlorované dibenzodioxiny a furany (PCDD/PCDF), pro které není závazná česká ani evropská legislativa. Pro spalovnu Termizo platí hodnota určená ČIŽP a to 2 ng/m3. Pro složité technologické celky platí, že dokonalé funkce je dosaženo až po optimalizaci provozních parametrů v průběhu zkušebního provozu. Tak byly prokázány některé nedostatky ve funkci aparátů (spalinový ventilátor, úpravy cirkulačních cest spalovacího vzduchu), které byly odstraňovány v průběhu plánovaných odstávek. Nyní platí, že pokud nebude při opakovaném měření v lednu roku 2000 dosaženo garantovaných hodnot emisí PCDD/PCDF namontuje dodavatel na vlastní náklady dodatečné čisticí zařízení.

Roční produkce PCDD/PCDF v ČR jsou odhadnuty na 700 gramů, k čemuž přispívá spalovna Termizo 1 gramem. Nejvýznamněji přispívá k celkovým emisím PCDD/PCDF spalování nekvalitního hnědého uhlí ale i dřeva, spalování zejména olovnatých benzinů v automobilech a tepelné technologie hutního průmyslu.

Provoz spalovny Termizo za krátkou dobu od května do prosince 1999 ukázal potřebnost zařízení na likvidaci odpadů, které vyrábí teplo a elektrickou energii velmi účinným kogeneračním způsobem.

V pracovní dny se ke zpracování naváží v průměru 300 tun odpadů denně, což představuje 75 % kapacity spalovny a zhruba 65 % produkce spalitelných odpadů (komunálních, živnostenských a průmyslových bez nebezpečných vlastností) ve spádové oblasti do 50-60 km. Odpady jsou dodávány převážně z okresů Liberec, Jablonec, Česká Lípa, částečně Semily a Mladá Boleslav.

Postoj veřejnosti ke spalovně Termizo v Liberci je rozporný. Je většinou pozitivně přijímána producenty odpadů, kteří nesou přímou zodpovědnost za nakládání s nimi (živnostníci, podniky) nebo občany. Negativně je přijímána občany, kteří mají obavu o zdravé ovzduší v Liberci.

V zájmu odstranění tohoto problému, je třeba důsledně dbát na dodržování všech emisních limitů daných pro spalovnu Termizo a pravidelně s provozní problematikou seznamovat veřejnost.

JIŘINA VYŠTEJNOVÁ,

Termizo, a. s., Liberec

Kvalita spalin v porovnání s emisními limity

Parametr Emisní limit Doporučený Garantované Emise TVO Liberec

pro spalovny emisní limit hodnoty pro TVO změřené

komunálního pro EU dle Liberec jednorázovým

odpadu dle vyhl. směrnice 89/369 měřením emisí v roce

117/97 Sb. 1999

(mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3) (mg/Nm3)

tuhé částice 30 30 5 6,7

plynné sloučeniny Cl, 30 50 10 1,7

jako HCl

plynné sloučeniny F, 2 2 1 0,76

jako HF

oxid siřičitý, SO2 300 300 50 2,9

oxidy dusíku, jako NO2 350 – 200 193

organické sloučeniny 20 20 10 0,4

jako sumární C

oxid uhelnatý, CO 100 100 50 7,8

těžké kovy skupina I: 0,2 0,2 0,1 0,01

Hg+Ti+Cd (a) II:

těžké kovy skupina 2 1 0,5 0,14

As+Ni+Cr+Co (a)

těžké kovy skupina III: 5 5 0,5 0,27

Pb+Cu+Mn (a)

PCDD/PCDF (ng/m3) – – 2 3,2

Pozn.: Většina měření byla provedena dne 12. 10. 1999, pouze obsah kovů (a) dne 27. 7. 1999.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *