V čem spočívá strategie financování investic měst a obcí

Hlavním tahounem každé investice musí být racionální zvážení nutnosti a potřebnosti dané infrastruktury či požadovaného rozsahu a úrovně poskytovaných služeb, očekávání uživatelů, cenové strategie a pochopitelně také návratnosti vložených prostředků.

Dobré bankovní domy podporují své klienty v nalezení vhodného způsobu financování investic. Například Česká spořitelna však navíc ještě také stále více posiluje svou asistenci klientům spojenou s projektovou přípravou.

Právě projektová příprava totiž určí základní smluvní parametry projektového záměru, analyzuje rizika, testuje zájem potenciálních investorů, dodavatelů nebo provozovatelů a stanoví očekávaný dopad do rozpočtu zadavatele.

Strategie financování investic se tak stává klíčovým dokumentem vymezujícím možnosti a meze rozpočtů našich klientů, a tím napomáhá lepšímu řízení peněžních toků a efektivní projektové přípravě podpořených projektů.

Obsahem strategie je posouzení různých možností financování a smluvního zabezpečení investičních potřeb. Výstupem strategie je obvykle konkretizace zadání u konkrétních investičních plánů vycházejících z následujících požadavků:

zabezpečení potřebných investic ve velice krátkém čase a bez potřeby jednorázového finančního zatížení rozpočtu;

přenesení dlouhodobé odpovědnosti za kvalitu vykonaného díla a jeho funkčnosti na dodavatele,

snížení celkových nákladů potřebných na údržbu díky dlouhodobé motivaci dodavatele na kvalitě odvedené práce a možnosti dlouhodobě plánovat svou činnost,

přesnější plánování rozpočtových výdajů na údržbu a provoz.

ČEHO CHCETE DOSÁHNOUT?

Každá investice musí od svého zrodu projít testem finanční, technické a právní připravenosti a zjištěním vhodnosti zapojení dodavatelů i do provozní a udržovací fáze. Navíc rozložení plateb dodavatelům do delšího časového období může zlepšit pozici veřejného zadavatele tím, že přirozeným způsobem napomůže kvalifikovat pouze finančně zdravé, renomované a zkušené dodavatele. Banky totiž zpravidla podpoří pouze věrohodné a bonitní stavební společnosti.

KDE NA TO VZÍT?

Při určení strategie v přístupu k externímu financování jako celku nebo při určení konkrétní investice je nutné stanovit podmínky financování, náklady s tím spojené (úroková sazba i všechny poplatky) a možnosti přizpůsobit splátky peněžním tokům projektů za účelem sladění příjmů a výdajů.

Při řešení nedostatku vlastních finančních zdrojů prostřednictvím nového dluhového instrumentu je třeba především brát v úvahu, že potenciální věřitel bude zkoumat kredibilitu a faktory ovlivňující jeho budoucí hospodaření. Samozřejmostí zůstává, že každá investice prochází testováním na tzv. nenárokové dotace, které můžou financování napomoci.

Záměrem našich klientů je získat externí financování za co nejvýhodnějších podmínek, ty jsou ovlivněny zejména následujícími faktory:

dostupností zdrojů;

kredibilitou dlužníka (finanční situace a schopnost dostát dlouhodobě svým závazkům);

způsobem splácení a konečnou splatností zdrojů.

Výši externího financování a s tím spojenou výši splátek je nutné přizpůsobit volným peněžním tokům. Výše externího financování je ze strany věřitelů limitována a vždy odpovídá míře rizika, které za potenciálním dlužníkem identifikují. Výše angažovanosti jednotlivých finančních institucí na jeden subjekt či skupinu subjektů se odvíjí od vnitřních pravidel a metodik poskytování finančních zdrojů, tzv. odvětvových a klientských limitů s tím, že je současně přihlédnuto k aktuální zadluženosti financovaného subjektu.

Při rozhodování o přijetí nového externího financování je třeba také zvážit, který typ úrokové sazby bude zvolen (pohyblivá či pevná úroková sazba). Doba fixace úrokové sazby by se měla odvíjet od strategie v oblasti plánování peněžních toků. Pohyblivé sazby jsou sice v současné době na historickém minimu, avšak předpokládá se jejich opětovný růst. Z dlouhodobého hlediska je nutné být dostatečným způsobem zabezpečen proti možným budoucím výkyvům finančních trhů. Nezajištění budoucích peněžních toků a jejich volnost vůči referenční sazbě by mohly v případě negativního hospodářského cyklu, vyšší inflace, případně jiných problémech ekonomiky způsobit problémy celému systému financování.

JAK SPRÁVNĚ UCHOPIT PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU?

Pro každou větší investici je vhodné posoudit míru zapojení dodavatelů i do provozní a udržovací fáze. Jen tak je možné očekávat, že peněžní toky spojené s dluhovou službou budou ve vztahu k rozpočtu zadavatele vyvážené a stabilní po celou dobu smluvního vztahu.

Koncesní způsob financování. Tento způsob pokrývá většinu rizik projektu tak, že řešení životního cyklu investice přenáší na dodavatele, čímž rovnoměrněji zatěžuje rozpočet zadavatele a motivuje dodavatele k řádnému plnění jak ve stavební, tak v provozní fázi. Zadavatel je obvykle po celou dobu smluvního vztahu vlastníkem předmětného aktiva.

Hlavním smluvním vztahem je smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem, která upravuje definovaný životní cyklus investice tím, že rozděluje práva a povinnosti obou stran ve všech jeho dílčích fázích: projektové přípravě, stavebním řízení, výstavbě, provozu, údržbě, případně i financování. Principem dokumentace je odpovídající rozdělení odpovědnosti, rizik a rovnoměrné zatížení rozpočtu zadavatele. Smyslem tohoto řešení je mimo jiné i dlouhodobě motivovat dodavatele k řádnému plnění a poskytování definovaných služeb. Smlouva obsahuje platební mechanismus, který musí být schopen reagovat na aktuální změny ve vnějších podmínkách trhu, daních či případných změnách legislativy, které dodavatel svým chováním nemůže ovlivnit.

Navíc tento typ projektů obvykle předpokládá, že 10-30 % z podílu celkové investice bude financováno z vlastních zdrojů dodavatele, což je dostatečně motivující k řádné realizaci díla. Platby zadavatele jsou vázány na řádné plnění ze strany dodavatele, v případě nekvalitně poskytované služby jsou smluvním způsobem platby dodavateli snižovány.

Dodavatelský úvěr – účelový úvěr založený na odkupu pohledávek dodavatelů. Financování dodavatelským úvěrem spočívá v postupném splácení investice ze strany zadavatele finanční institucí, která pohledávku dodavatele za zadavatelem odkoupila. Výhodou je časová rychlost samotného provedení ze strany zadavatele. Podmínky financování jsou, stejně jako cena stavebních prací a služeb, dopředu definovány výsledkem výběrového řízení na dodavatele. Bankovní domy přirozeným způsobem podpoří pouze renomované, zkušené a věrohodné dodavatele, kteří jsou schopni zadavateli dlouhodobě garantovat své služby.

Směnečný program. Zadavatel vydá směnky, jejichž nominální hodnota obsahuje jistinu navýšenou o cenu financování do doby splatnosti každé směnky. Směnky jsou prostřednictvím aranžéra prodány na finančním trhu za nominální hodnotu sníženou o cenu financování. Výhodou směnečného programu je větší rychlost realizace ve srovnání s využitím klasického úvěru. Zadavatel však i v tomto případě musí akceptovat podmínky transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Dluhopisy. Jedná se o klasický produkt finančního trhu, který je obvykle uplatnitelný pro větší objemy financování. Na rozdíl od klasického investičního úvěru, kdy většinou jde o dvoustranou, obvykle soukromou smlouvu mezi bankou a dlužníkem, dluhopisy mohou být veřejně obchodované. To znamená, že existuje veřejný trh, kde je možné dluhopisy nakoupit nebo prodat. Informace o dluhopisech jsou veřejné a často standardizované (v souvislosti s regulací a požadavky trhu, kde probíhá obchodování). Nejčastější formou dluhopisu je stále dluhopis s fixní kuponovou sazbou, pravidelnými splátkami úroků a splátkou nominální hodnoty na konci období.

Investiční úvěr. Je založen na smluvním vztahu mezi dlužníkem a bankou, kdy banka poskytne dlužníkovi nutné finanční prostředky a dlužník poté po stanovené období zapůjčené peníze spolu s dohodnutou úrokovou prémií vrací v pravidelných splátkách. Financování není nijak propojené na služby dodavatele související s danou investiční potřebou, a zadavatel tak přímo nese rizika vícenákladů.

JAN ŠNAJDR

ředitel, Infrastrukturní poradenství České spořitelny, a. s.

Každá investice musí od svého zrodu projít testem finanční, technické a právní připravenosti a zjištěním vhodnosti zapojení dodavatelů i do provozní a udržovací fáze.

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a. s., jejímiž akcionáři jsou mj. města Kutná Hora, Čáslav, Zruč nad Sázavou a Uhlířské Janovice, zahajuje projekt Rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody Svatá Trojice v Kutné Hoře (na snímku). Celkové náklady přesáhnou 104 mil. Kč. Na financování se podílí 67,3 mil. Kč SFŽP, projekt bude podpořen i 4 mil. Kč ze státního rozpočtu. Investor uhradí 33 mil. Kč.

FOTO: ARCHIV VHS

Česká spořitelna ve spolupráci s Evropskou investiční bankou podporuje mj. i obnovu domů v majetku municipalit.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV SDRUŽENÍ EPS

Jan Šnajdr: Česká spořitelna čím dál více podporuje své klienty také asistencí spojenou s projektovou přípravou.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *