Spektrum

I letos se budeme stále přibližovat světu a Evropské unii. Po celý rok proto budeme na tomto místě otiskovat malý slovníček odborných termínů z oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí. Věříme, že bude pro vás užitečným pomocníkem. abandoned landfill, syn. - dump - stará...

I letos se budeme stále přibližovat světu a Evropské unii. Po celý rok proto budeme na tomto místě otiskovat malý slovníček odborných termínů z oblasti odpadového hospodářství a ochrany životního prostředí. Věříme, že bude

pro vás užitečným pomocníkem.

abandoned landfill, syn. – dump – stará skládka, opuštěná skládka

abattoir waste, syn. slaughterhouse waste – odpad z jatek

abiotic environment – abiotické prostředí

acquisition costs – pořizovací náklady

adverse ecological impact, syn. – environmental impact – škodlivý vliv na životní prostředí, nežádoucí vliv na životní prostředí, nežádoucí účinek na životní prostředí

after-care of landfill – péče o skládku po ukončení provozu, správa uzavřené skládky

agricultural waste – zemědělský odpad, odpad ze zemědělské výroby

air pollutants – látky znečišťující ovzduší, exhaláty, polutanty, škodliviny v ovzduší

pollution control legislation – legislativa na ochranu ovzduší

alpha waste – radioaktivní odpad emitující záření alfa

alternative energy – alternativní energie, náhradní energie

alternatives (in EIA) – alternativy, alternativní řešení (v proceduře EIA)

antropogenic emissions, syn. – antropogenní emise, člověkem způsobované emise

appropriate technology – přiměřená technologie, přiměřená technika, vhodná technologie

approval procedure, syn. proces – 1. kolaudační zařízení; 2. povolovací (schvalovací) procedura

asbestos alternative materials – náhražky azbestu

ash – 1. popel, popelovina, sopečný popel; 2. zpopelnit, spálit

– constituents, syn. – components – složky popela

ashbin, syn. – can – popelnice

atomic power station, syn. power plant – jaderná elektrárna, atomová elektrárna

– waste – jaderný odpad, nukleární odpad

attitudinal changes – změny přístupu (k)

authority – úřad, nadřízený orgán

authorizing procedure – schvalovací řízení, schvalovací postup

avoidance concept – koncepce předcházení, koncepce zamezení

– of residues – zamezení vzniku reziduí, zamezení vzniku zbytků (v technologii)

– of waste – zamezení vzniku odpadů

– jst –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *