SLOVNÍČEK TERMÍNŮ

backfill - 1. zásyp, zához, zahrnutí, zasypání; 2. zasypat background concentration - koncentrace pozadí documentation - podklady (projektová dokumentace) balance - 1. rovnováha; 2. bilance (hmotnostní, energetická apod.; 3. účetní bilance, rozvaha; - of nature - přírodní rovnováha balanced...

backfill – 1. zásyp, zához, zahrnutí, zasypání; 2. zasypat

background concentration – koncentrace pozadí

documentation – podklady (projektová dokumentace)

balance – 1. rovnováha; 2. bilance (hmotnostní, energetická apod.; 3. účetní bilance, rozvaha;

– of nature – přírodní rovnováha

balanced environment – vyvážené (životní) prostředí

baler, syn. baling press – paketovací lis, balíkovací lis

base of dump – podloží výsypky, podloží skládky

Basel Convention, syn. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal) – Basilejská úmluva, syn. Basilejská úmluva o řízení pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodnění (Basilej 1989)

bed depth – výška lože, výška vrstvy, mocnost vrstvy

– volume – objem vrstvy, objem lože

behaviour of landfilled wastes – chování odpadu na skládce

best available control technology (= BACT) – nejlepší dostupná technologie omezující znečištění

best available control technology not entailing excessive costs (= BACTNEEC) – nejlepší dostupná technologie omezující znečištění bez neúměrných nákladů

best available techniques not entailing excessive costs (= BATNEEC) – nejlepší dostupný postup bez (vynaložení) neúměrných nákladů

best available technology (= BAT) – nejlepší dostupná technologie, nejlepší dostupný postup

beverage

– can – nápojová plechovka

– packing – obal na nápoje, balení nápojů

bilateral environmental agreement – dvoustranná dohoda o životním prostředí

biodegradability – biodegradabilita, biologická odbouratelnost

biofarmer – ekologicky hospodařící rolník

biogas – bioplyn, methan (z anaerobního zpracování biologických odpadů)

biologically degradable material – biologicky rozložitelná látka, biologicky odbouratelný materiál

biowaste – biologický odpad, organické zbytky

– composting – kompostování biologického odpadu

– receptacle – kontejner na biologický odpad, sběrná nádoba na biogenní odpad

buildig permit , syn. – certificate – stavební povolení

– procedure – stavební řízení

Business Charter for Sustainable Development – Podnikatelská charta pro trvale udržitelný rozvoj.

– ko –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *