Slovníček termínů

Slovníček termínů natural 1. přírodní; 2. přirozený - balance přírodní rovnováha, přirozená rovnováha - environment přírodní prostředí, přirozené prostředí - pollutant přírodní znečišťující látka - resource accounting (=NRA) účetnictví přírodních zdrojů, zaúčtování přírodních zdrojů negative...

Slovníček termínů

natural 1. přírodní; 2. přirozený

– balance přírodní rovnováha, přirozená rovnováha

– environment přírodní prostředí, přirozené prostředí

– pollutant přírodní znečišťující látka

– resource accounting (=NRA) účetnictví přírodních zdrojů, zaúčtování přírodních zdrojů

negative feedback negativní zpětná vazba, záporná zpětná vazba

neighbourhood noise (BR.) or neighborhood noise (AM.) hluk z okolí, okolní hluk, hluk ze sousedství

net 1. síť; 2. čistý, netto

– yield čistý výnos, čistý výtěžek

network 1. dopravní síť (železniční, vodní apod.); 2. počítačová síť, telekomunikační síť; 3. zájmová skupina, asociace,

network source performance standards (=NSPS) limity pro nové zdroje znečištění

NIMBY factor (=Not In My Back Yard) druh chování voličů podle hesla „ne na mojí zahrádce, ne na mém dvorečku“

NIMTO factor (=Not In My Term of Office) druh chování politiků, kteří postupují podle hesla „ne během mého volebního období“ nitrate 1. dusičnan, nitrát

– reduction snížení množství dusičnanů

noise hluk

– nuisance, syn. – pollution obtěžování hlukem, hlukové znečištění

noise-reduction techniques postupy snižování hlučnosti

non-compliance fine pokuta za nedodržení (např. limitu)

non-degradable (biologicky) neodbouratelný

– material neodbouratelný materiál, nezničitelný materiál, neodbouratelná látka

non-deposit packing nezálohovaný obal

non-disposable vícekrát použitelný, vratný

non-point pollution source plošný (popř. liniový) zdroj znečištění

non-renewable resources neobnovitelné zdroje (např. fosilní paliva)

non-utilizable waste nevyužitelný odpad

noxious, syn. harmful škodlivý

– agent, syn. harmful substance škodlivina, škodlivá látka škodlivý materiál

nuclear nukleární, jaderný

– energy use, syn. – energy utilization, atomic energy use, atomic energy utilization využití jaderné energie

nuclear-waste storage site úložiště jaderného odpadu

nuke (AM.) slang atomová bomba, atomová zbraň, popř. i: jaderná elektrárna

– waste (AM.) slang jaderný odpad

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *