REACH: Z teorie do praxe

Nová evropská chemická politika (REACH) začíná prakticky ovlivňovat život. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) ukončila předregistraci chemických látek a navrhla prvních sedm látek jako prioritní pro zahájení procesu autorizace. Pod vlivem REACH uvažují o reformě chemické politiky i země mimo Evropskou unii.

V první polovině roku 2008 měly členské státy EU možnost navrhnout ECHA nebezpečné chemikálie, které splňují kritéria pro látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC – substances of very high concern), aby byly zařazeny na kandidátský seznam látek, jež by měly být podrobeny autorizaci. Česká republika žádnou látku nenominovala. Sedm zemí svého práva využilo a předložily své návrhy nebezpečných látek k jejich podrobnému zhodnocení. První verze kandidátského seznamu nebezpečných látek pro autorizaci v rámci systému REACH obsahuje patnáct látek, které jsou rakovinotvorné, reprotoxické, perzistentní, bioakumulativní nebo toxické.

SEDM PRIORITNÍCH LÁTEK

Z této patnáctky vybrala ECHA sedm prioritních látek, které by měly projít autorizací jako první (viz rámeček). Jde o první krok v procesu, který by měl vést k rozhodnutí o jejich regulaci. Pak budou zpracovány podklady týkající se zdravotních a ekologických rizik každé látky. Prověřena bude možnost její náhrady a budou porovnány škody s přínosy, které by přineslo zachování stávajícího stavu, případná regulace nebo úplný zákaz výroby a dovozu do Evropské unie.

Z dosavadního průběhu implementace REACH se zdá být pravděpodobné, že zejména v případě ftalátů a HBCD budou jednání o autorizaci velmi tvrdá. Všichni účastníci procesu si uvědomují, že u prvních hodnocených látek bude nastavena laťka pro proces autorizace v budoucnosti. Podle dostupných informací lze očekávat rozhodnutí o prvních látkách zhruba během dvou až tří let.

Zařazením patnácti chemikálií na kandidátský seznam látek vznikla jejich výrobcům a dovozcům do EU povinnost poskytnout svým odběratelům o látce informace. Jak je tato část evropské chemické politiky uplatňována v praxi, testuje během roku 2009 několik nevládních organizací v řadě zemí EU.

Kandidátní seznam ECHA představuje zlomek nebezpečných chemikálii, které splňují kritéria REACH pro látky vzbuzující mimořádné znepokojení. Proto Mezinárodní sekretariát pro chemické látky (ChemSec) vytvořil vlastní návrh prioritního seznam nebezpečných látek, které by měly být co nejdříve nahrazeny bezpečnějšími alternativami. Databáze nazvaná REACH SIN (REACH – Substitute it Now) zahrnuje 267 nebezpečných chemických látek, které jsou běžně vyráběny nebo používány.

TERMÍN REGISTRACE SE BLÍŽÍ

Významným mezníkem pro REACH by měl být rok 2010, kdy vyprší termín pro řádnou registraci nejnebezpečnějších chemikálií (karcinogeny, mutageny, reprotoxické, perzistentní, biokamulativní a toxické látky). Stejný termín platí i pro látky vyráběné nebo dovážené v největších množstvích.

Evropská asociace chemického průmyslu navrhla v první polovině roku 2009 odložení termínu registrace. Argumentace údajnou snahou o ochranu malých a středních firem před dopady hospodářské krize se ale nesetkala s podporou, neboť největší profit by z odkladu měli chemičtí giganti. Návrh byl navíc řadou kritiků vnímán jako snaha o podkopání stability Evropské agentury pro chemické látky: její pracovní plán i rozpočet na rok 2010 už počítá prací na registraci i s příjmy z registračních poplatků velkoobjemových a nejnebezpečnějších chemikálií.

MUDr. Miroslav Šuta
konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik,
člen Rady pro chemickou bezpečnost

Sedm prioritních látek pro autorizaci

Hexabromocyklododekan (HBCD či HBCDD) – vysoce perzistentní a vysoce biokamulativní látka používaná převážně jako zpomalovač hoření v plastech, zejména v polystyrenu v elektrotechnickém a stavebním průmyslu. Norskem byla navržena na seznam látek regulovaných Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických látkách. Skupina tří ftalátů – diethylhexylftalát (DEHP), dibutylftalát (DBP) a benzylbutylftalát (BBP) – reprotoxické estery kyseliny ftalové, které se používají převážně jako změkčovadla pro výrobky z PVC (např. podlahové krytiny, obalové fólie, plastové tapety nebo ubrusy, interiéry automobilů, zdravotní nebo sexuální pomůcky), v kosmetice, v barvivech atd. DEHP je už nyní zakázán v Evropské unii v kosmetice a v některých hračkách pro děti.

Syntetické xylenové pižmo (5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen) – velmi perzistentní a velmi bioakumulativní aromatická látka využívaná zejména v kosmetice (např. parfémy, šampóny), ale také v textilních změkčovadlech, v čistících prostředích, v osvěžovačích vzduchu atd.

Chlorované parafíny s krátkým řetězce (SCCP) – perzistentní, bioakumulatvní a toxické látky využívané jako chladící a mazací kapaliny, zpomalovače hoření v pryži, v barvivech, v nátěrových hmotách, v těsnících materiálech, při zpracování kůže. Byly navrženy Evropskou unií k zařazení na seznam nebezpečných látek regulovaných Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických látkách.

Diaminodifenyletan (DMA) – rakovinotvorná látka používaná převážně jako meziprodukt pro výrobu dalších chemických látek (zejména produkce polyuretanových plastů), ale také přímo jako tvrdidlo epoxidových pryskyřic nebo adheziv.

K zařazení látky HBCD (hexabromocyklododekan) na seznam prioritních látek vydal své stanovisko Svaz chemického průmyslu.

„Svaz chemického průmyslu ČR reprezentuje 138 organizací. Jedním z nich je i SYNTHOS Kralupy, který mimo jiné vyrábí expandovatelný polystyren (EPS) v množství nad 80 tis. tun a zahájil výrobu XPS v letošním roce. Pro oba tyto výrobky používá hexabromcyklododekan (HBCD) jako retardér hoření. České normy ve stavebnictví vyžadují použití této chemikálie jako prevence vzniku a šíření požáru.

Index růstu spotřeby izolačních desek s HBCD mezi roky 2000 a 2008 dosáhl hodnoty 294,7. Fyzikálně-mechanické vlastnosti EPS desek jsou natolik výjimečné, že efektivní náhrada není v současné době k dispozici. Česká vláda realizuje v rámci krizových opatření programy pro zateplení soukromých domů a panelových domů. Bez použití EPS s retardérem hoření nelze tyto programy a zejména cílové ukazatele do roku 2020 splnit.

Svaz chemického průmyslu proto zařazení HBCD na kandidátní listinu pro přílohu XIV REACH nepodporuje.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *