Kategorie:
Praxe

REACH: Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracovníků

Vzniku až 90 tisíc nemocí z povolání ročně by mohlo zabránit zavedení efektivního systému regulace chemických látek (REACH) v Evropské unii. Experti University of Shefield spočetli, že jen v případech onemocnění kůže a dýchacího ústrojí by mohla EU v nejbližších 10 letech ušetřit asi 3,4 miliardy euro (více než 100 mld. korun).

Po úplném uvedení REACH do praxe by podle expertů měl být pozitivní přínos v oblasti respiračních a kožních nemocí z povolání ještě významnější – 91 miliard euro (asi 2700 mld. korun) během nejbližších 30 let.

Běžně užívané chemické látky neovlivňují jen životní prostředí nebo zdraví spotřebitelů, ale také zdravotní stav zaměstnanců v celé řadě průmyslových odvětví, včetně nakládání s odpady. Britští experti proto na žádost největší evropské odborové ústředny – Evropské odborové konfederace (ETUC) – zhodnotili možný vliv REACH na bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků.

ZPŘÍSNĚNÍ REGULACE

Podle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) nakládá každý pátý zaměstnanec v EU s karcinogenními chemikáliemi. Podle dat ETUC jsou chemikálie odpovědné za 18 až 30 % všech nemocí z povolání a podstatné části z nich by bylo možné předejít právě zpřísněním regulace chemických látek.

Zhruba u 70 % chemických látek vyráběných ve velkých objemech stále nejsou dostupná data o jejich teratogenitě a vývojové toxicitě. Tento nežádoucí stav chce Evropská komise změnit právě zavedením nového systému prověřování vlastností chemických látek.

Systém REACH se má týkat asi 30 tisíc látek vyráběných nebo dovážených do EU jedním subjektem v množství nad 1 tunu ročně.

Odpovědnost za registraci mají nést výrobci či dovozci a nově bude zřízena Evropská agentura pro chemické látky, která bude zpracovávat registrační dokumentace výrobců a dovozců i výsledky evaluace. Agentura má provést konečné posouzení látky a bude předkládat návrh rozhodnutí Evropské komisi, jež je oprávněna vydat autorizace pro uvedení látky na trh. S ohledem na technické a organizační možnosti průmyslu budou mít 11 let na registraci firmy vyrábějící danou látku v množství do 1 tuny. Tříletá lhůta je navržena pro subjekty dodávající prověřovanou látku v objemu nad 1000 tun ročně (více viz Návrh reformy chemické politiky EU, Odpady č. 1/2005).

REACH nahradí asi 40 stávajících dílčích směrnic a bude zaveden v podobě nařízení, a proto vstoupí po schválení v platnost ve všech členských státech bez nutnosti kodifikace národní legislativou. Netýká se jen chemického průmyslu, ale i uživatelů chemických látek v navazujících odvětvích, jako jsou např. stavebnictví, strojírenství, automobilový, textilní nebo elektrotechnický průmysl.

Podle ETUC dává REACH do souvislosti rozvoj evropského vnitřního trhu s ochranou práv a zdraví pracovníků a odbory podporují, aby uživatelé chemikálií (od výrobců po dovozce) nesli odpovědnost za bezpečnostní aspekty svých produktů ve všech fázích života výrobku (včetně likvidace a recyklace). To by podle odborů mohlo být významným přínosem i pro odpadový průmysl, který jen v zemích EU zaměstnává asi 1,3 až 1,5 milionu lidí.

ETUC ve své deklaraci vyzvala všechny ekonomické subjekty, aby přijaly systém registrace a zásady odpovědnosti za všeobecně platný princip a žádá, aby všechny rizikové látky prošly autorizací. Dále ETUC žádá, aby se zástupci odborů na základě tripartity stali členy připravované Evropské chemické agentury, neboť jejich účast pomůže zajistit lepší zdravotní a bezpečnostní standardy, které jsou i klíčovou podmínkou pro úspěšné naplnění tzv. Lisabonské strategie. ETUC také zdůrazňuje důležitost konstruktivního sociálního dialogu mezi sociálními partnery na evropské i národní úrovni a tento dialog považuje za nezbytnou podmínku pro lepší implementaci legislativy týkající se ochrany zdraví a školení pracovníků.

Kromě obecné podpory principů reformy chemické politiky je podle evropských odborů zapotřebí některé oblasti v návrhu REACH prohloubit a zdokonalit. Jedná se například o rozšíření požadavků na testování chemických látek vyráběných v množství 1 až 10 tun ročně, zejména o testy akutní toxicity a biologické rozložitelnosti. Dále o povinnost předkládat bezpečnostní zprávu (chemical safety report) pro všechny látky vyrobené či dovezené v množství větším než 1 tuna ročně.

SUBSTITUCE NEBEZPEČNÝCH CHEMIKÁLIÍ

Jako klíčový se jeví požadavek ETUC, aby k dalšímu používání byly autorizovány jen ty nebezpečné chemikálie, pro které neexistuje bezpečnější alternativa a jejichž socio-ekonomické výhody převažují nad riziky pro zdraví a životní prostředí. Povinnost autorizace by podle ETUC měla být rozšířena také na silné respirační a kožní alergeny.

V návrhu REACH se totiž autorizace týká jen karcinogenů, mutagenů, látek narušujících reprodukci a perzistentních toxických látek, které se kumulují v živých organismech. Důvodem pro rozšíření kategorií chemikálií vyžadujících autorizaci by měla být skutečnost, že respirační a kožní nemoci z povolání činily v roce 2001 v zemích EU 28 % všech pracovních onemocnění.

I po zavedení reformy chemické politiky zůstane v platnosti současná legislativa EU na ochranu zdraví pracovníků, neboť REACH je v zásadě souladu s platnými směrnicemi (89/391/EEC, 90/394/CEE, 98/24/EC). Druhé čtení REACH v Evropském parlamentu je očekáváno v říjnu 2006. Předpokládá se, že konečná podoba reformy chemické politiky by mohla vstoupit v platnost během roku 2007.

MUDr. Miroslav Šuta
člen Mezirezortní komise chemické bezpečnosti

Tab. Kožní a respirační nemoci z povolání – střední odhad ekonomického dopadu REACH (v milionech euro)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *