Publikace o ekonomice přírodních zdrojů

Cílem nové publikace je přispět k hlubšímu poznání tendencí, které se prosazují při výměně látek mezi společností a přírodou, a to jak v důsledku permanentního rozvoje výrobních faktorů, tak sociálně ekonomických podmínek. Publikace pojednává o ekonomických aspektech přírodních zdrojů a...

Cílem nové publikace je přispět k hlubšímu poznání tendencí, které se prosazují při výměně látek mezi společností a přírodou, a to jak v důsledku permanentního rozvoje výrobních faktorů, tak sociálně ekonomických podmínek. Publikace pojednává o ekonomických aspektech přírodních zdrojů a souvisejícími environmentálními dopady.

V úvodních částech autoři uvádějí čtenáře do problematiky, dostatečným způsobem rozebírají používanou terminologii, klasifikační hlediska přírodních zdrojů a otevírají základní diskusní téma, a sice odlišné úhly pohledu na přírodu očima ekonoma a ekologa.

Teoretická část v podobě metodiky oceňování přírodních statků v nejširším slova smyslu je následována praktickými příklady. Stručně jsou zde popsány základy teorie optimálního využívání obnovitelných a neobnovitelných přírodních zdrojů

Autoři hodnotí historické předpoklady předchozích státních útvarů pro využívání nerostných surovin, dotýkající se vkladu hornické činnosti do hrubého domácího produktu státu, všímají si nevyrovnanosti zahraničního obchodu s nerostnými surovinami a dělí se o znalosti z pohledu životnosti nerostných surovin na území státu.

Integrace státu při využívání nerostných surovin tvoří surovinovou politiku, které jsou věnovány následující kapitoly publikace. Surovinová politika je zde popisována z pohledu vytýčených cílů v závislosti na čase a používaných legislativních i ekonomických nástrojů. Dílo také výstižně reaguje na možnosti a potřebu vyššího nahrazování prvotních surovinových zdrojů druhotnými surovinami. Tímto způsobem se lze rovněž vypořádat s aplikací principu udržitelného rozvoje, kdy zpomalení čerpání prvotních zdrojů surovin v důsledku zvýšeného využívání zdrojů druhotných umožní jejich využívání budoucím generacím.

Závěrečná kapitola obsahuje pro srovnání surovinové politiky vybraných států s vyspělou tržní ekonomikou. Tyto země vykazují jeden společný atribut – tvorbu strategických rezerv těch surovin, bez kterých se chod národních ekonomik neobejde.

Přestože je publikace určena studentům VŠE studujícím obory Ekonomika životního prostředí a Ekonomika průmyslového podniku, může posloužit daleko širšímu okruhu zájemců především o problematiku ochrany přírody, ekonomického hodnocení přírodních statků, managementu firem zabývajících se nakládáním s prvotními i druhotnými nerostnými surovinami a pracovníkům orgánů státní správy a samosprávy.

Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Ekonomika přírodních zdrojů a surovinová politika

Dvořák Antonín, Nouza Richard

1. vydání, Praha, Vysoká škola ekonomická, 2002, 166 str., ISBN 80-0407-3. Publikaci lze zakoupit nebo objednat v prodejně skript a ekonomické literatury VŠE, Praha 3, tel.: 224 220 658. Prodejní cena 100 Kč.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *