Připraveny na standardy unie

Svitavy získaly za výsledky práce v oblasti životního prostředí cenu Evropské komise "Město v souladu s požadavky EU". Cílem soutěže bylo obrátit pozornost přidružených zemí k environmentálním standardům. Přidružené země je budou muset splnit před vstupem do Evropské unie a podpořit samosprávy v...

Svitavy získaly za výsledky práce v oblasti životního prostředí cenu Evropské komise „Město v souladu s požadavky EU“. Cílem soutěže bylo obrátit pozornost přidružených zemí k environmentálním standardům.

Přidružené země je budou muset splnit před vstupem do Evropské unie a podpořit samosprávy v práci na sladění s požadavky EU v oblasti životního prostředí. Soutěž se soustředila na čtyři oblasti: přístup k informacím o životním prostředí, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší a ochrana vod.

SKLÁDKY A STARÉ ZÁTĚŽE

Významným problémem odpadového hospodářství Svitav byly skládky a staré zátěže na území města. Povinností obce je zpracovat přehled a charakteristiku divokých a již nevyužívaných skládek včetně množství a charakteristiky odpadů na nich uložených, stavu asanace a rekultivace skládek.

Likvidace nepovolené skládky je záležitost obtížná nejen z hlediska finančního zajištění, ale také z hlediska odborného, jelikož je třeba předem stanovit druhy odpadních materiálů a použití techniky vzhledem k charakteru skládky, struktuře odpadu a terénním podmínkám. Téměř vždy je třeba vytřídit nebezpečné složky odpadu, které nemohou být uloženy na běžné řízené skládce spolu s ostatním odpadem (např. pneumatiky, plechovky od barev, které jsou většinou odhozeny v blízkosti garáží). Vlastní asanace skládky představuje odtěžení, naložení, odvoz a uložení odpadu na řízenou skládku, dále urovnání terénu, případně rekultivace daného pozemku.

Na území Svitav byla zlikvidována řada větších černých skládek nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví města nebo u kterých nebyl zjištěn zakladatel skládky ani vlastník pozemku. Na základě výzvy odboru životního prostředí byli k zajištění likvidace vyzváni vlastníci pozemků, na kterých se nacházely černé skládky. Likvidace byla provedena na náklady vlastníků.

DOMOVNÍ ODPADY

Svoz, sběr, překládání a odvoz odpadů komunálního charakteru zabezpečovala firma, která prováděla svoz odpadu kromě Svitav i v Poličce, Litomyšli a v okolních obcích svitavského okresu. Ze Svitav je komunální odpad ukládán na překladišti Svitavy a poté odvážen.

Pro sběr odpadu bylo používáno několik druhů sběrných nádob na komunální odpad. V rodinné zástavbě se používají převážně 100 l nádoby (popelnice), na sídlištích jsou rozmístěny velkoobjemové kontejnery na 1100 l. Dále jsou na území města rozmístěny velkoobjemové kontejnery na separovaný odpad (papír, plasty a sklo).

KONTROLNÍ ČINNOST

Odbor životního prostředí připravil seznam producentů odpadů, jejichž činnost může mít na životní prostředí vliv, a to zejména na kvalitu podzemních či povrchových vod a na stav ovzduší ve městě. Byly provedeny kontroly provozoven, většinou ve vytipovaných provozech.

Odbor životního prostředí také zmapoval domácnosti, které nemají zajištěn odvoz a likvidaci odpadu prostřednictvím oprávněné organizace (tzn. nevlastní známku pro odvoz odpadu).

Jelikož nebylo zřejmé, jakým způsobem je u těchto domácností likvidován odpad, byly tyto domácnosti vyzvány k prokázání způsobu likvidace. Tím se rozumí předložení zakoupené známky pro odvoz TKO nebo předložení vážních lístků či jiných účetních dokladů z výkupny sběrných surovin nebo překladiště odpadů. Přestože výzva obsahovala i upozornění o možnosti uložení pokuty, některé domácnosti neprokázaly způsob likvidace ani po opakovaném vyzvání. Domácnosti, které do stanoveného termínu způsob likvidace odpadu neprokázaly, byly předány k dalšímu řešení přestupkové komisi. Někteří z předvolaných občanů prokázali způsob likvidace dodatečně, těm, kteří způsob likvidace neprokázali, byla uložena pokuta.

EKOLOGICKÁ KOMISE

Ekologická komise městské rady vykonává činnost na úseku ekologické výchovy a městské zeleně. V rámci ekologické výchovy byla organizována řada akcí pro mládež i dospělé. Stěžejním bodem činnosti byl projekt ekologické výchovy pro žáky základních škol ve Svitavách, který byl vyhlášen už v závěru roku 1996. Ve spolupráci s dalšími subjekty pak ekologická komise zajišťovala akce pro širokou veřejnost.

Na úseku městské zeleně je činnost komise zaměřena na spolupráci s Technickými službami města Svitav, pro které vykonává poradní činnost v otázkách údržby, závažnějších zásahů při rekonstrukci zeleně, zakládání nových výsadeb i přípravě plánu údržby.

STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

V minulých letech došlo ve Svitavách ke zlepšení stavu životního prostředí i k vytvoření podmínek pro zlepšení tohoto stavu v příštích letech:

[*] Ovzduší – z hlediska snížení produkce emisí z velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší je významná plynofikace kotelen a dále ekologizace kotlů v místních podnicích. Pozornost byla zaměřena rovněž na snižování tepelných ztrát. V této souvislosti zmiňme zateplování panelových domů.

[*] Pitná voda – pozornost se soustřeďovala na další zlepšení provozních podmínek skupinového vodovodu.

[*] Odpadní voda – byla provedena rekonstrukce některých kanalizací. Zároveň proběhlo čištění kanalizačních stok v celkové délce cca 2 km, čímž došlo ke zvětšení jejich kapacity. Provoz ČOV se vyznačoval vysokou stabilitou procesu a vysokou účinností čištění.

[*] Odpady – podařilo se zlikvidovat téměř všechny nepovolené skládky odpadu na území města. Pokračuje provoz recyklačního dvora, kde lze kromě běžných druhů recyklovatelného odpadu odevzdat i nebezpečné složky odpadu.

[*] Ekologická výchova – pod záštitou ekologické komise městské rady ve Svitavách pokračuje projekt ekologické výchovy pro žáky základních škol.

OČEKÁVANÝ VÝVOJ

V nejbližších letech lze očekávat pokles emisí, a to hlavně u velkých zdrojů zajišťujících výrobu tepla a teplé vody pro byty v panelových domech, a to díky poklesu množství spáleného paliva v návaznosti na snížení ztrát tepla.

Očekávaný pokles emisí oxidů dusíku ze stacionárních zdrojů se zřejmě neprojeví odpovídajícím snížením jeho koncentrací v ovzduší vzhledem k růstu automobilové dopravy.

V souvislosti s vyloučením zdrojů vody s vyšším obsahem dusičnanů ze zásobování obyvatelstva pitnou vodou lze očekávat zpomalení či zastavení růstu obsahu dusičnanů v pitné vodě. Investice do kanalizačních řadů (opravy, rekonstrukce, budování nových řadů) a následné omezení vypouštění odpadních vod do povrchových toků se musí projevit postupným zlepšováním kvality vod v řece Svitavě.

Změny systému odpadového hospodářství vycházející z připravovaných právních předpisů by měly vést k postupnému snižování celkového množství odpadů a ke zvýšení podílu odpadů využívaných jako druhotné suroviny. Pro dosažení těchto cílů je však třeba dosáhnout změny myšlení a chování většiny obyvatel, a to formou osvěty a výchovy.

Živá příroda v katastru města dosud nestačila ve větším rozsahu pozitivně reagovat na snížení znečištění a na aktivní opatření k její ochraně. Počet živočišných a rostlinných druhů v různém stupni ohrožení je dosud vysoký. Tento stav se nejen ve Svitavách bude pravděpodobně měnit jen pomalu.

MAREK ANTOŠ, PAVLA LIŠKOVÁ,

Městský úřad Svitavy

FOTO ARCHÍV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *