Představujeme

Představujeme Ústav chemie ochrany prostředí Ústav je součástí Fakulty technologie ochrany prostředí (FTOP) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Fakultu tvoří pět ústavů: Ústav technologie ropy a petrochemie, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Ústav technologie vody...

Představujeme

Ústav chemie ochrany prostředí

Ústav je součástí Fakulty technologie ochrany prostředí (FTOP) Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Fakultu tvoří pět ústavů: Ústav technologie ropy a petrochemie, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Ústav technologie vody a prostředí, Ústav energetiky a Ústav chemie ochrany prostředí.

Ústav chemie ochrany prostředí vznikl jako pedagogické pracoviště v roce 1990 z bývalého vědeckovýzkumného pracoviště Laboratoře syntetických paliv s tím, že jeho pedagogická i výzkumná činnost se zaměří především na problematiku odpadů a kontaminovaných zemin. Zatímco ostatní pracoviště fakulty mají pedagogickou i výzkumnou tradici ve svých oborech trvající celá desetiletí, nový ústav si musel své místo a uplatnění teprve hledat.

Počátky byly o to obtížnější, že problematika odpadů u nás byla dlouhá léta opomíjena a neřešena a závazný právní podklad dal až zákon o odpadech, platný od srpna 1991. Při rozvíjení výuky i výzkumu v oblasti odpadů nebylo možno se opřít o zaběhnuté tradice, ale bylo nutné hledat vhodné zdroje informací.

Proto již od samého začátku existence navázal ústav kontakty s organizacemi a podniky zabývajícími se problematikou odpadů u nás a rovněž se zahraničními vysokými školami a institucemi. V současnosti se v oblasti vědy a výzkumu Ústav chemie ochrany prostředí zabývá čtyřmi základními směry:

[*] analytické a ekotoxikologické hodnocením starých zátěží (skládek a kontaminovaných půd) pomocí instrumentálních metod a testů toxicity,

[*] sledování možností odstraňování polychlorbifenylů (PCB) z přírodních i průmyslových materiálů, zejména biodegradací,

[*] rozvoj a aplikace perspektivních fyzikálně chemických metod zneškodňování odpadů, zejména solidifikace a elektrokinetické dekontaminace,

[*] simulace transportních procesů probíhajících při dekontaminaci zemin metodou ventingu.

Ústav chemie ochrany prostředí je garantem magisterského (inženýrského) studijního oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Tento obor vychovává absolventy pro uplatnění v průmyslu, státní správě, zemědělství, podnikatelské sféře, kteří se budou zabývat problematikou ochrany životního prostředí, zejména odpadového hospodářství. Vzhledem k chemickému zaměření absolventů jde především o problematiku průmyslových nebezpečných odpadů. Na aktuální problémy ochrany životního prostředí, zejména odpadového hospodářství jsou orientovány diplomové práce studentů oboru.

V rámci grantových programů (GAČR, Fond rozvoje vysokých škol) se na ústavu řešily a řeší následující výzkumné a pedagogické problémy:

[*] technologie biochemického odstraňování chlorovaných organických polutantů,

[*] výzkum progresivních fyzikálních a chemických postupů pro zneškodňování nebezpečných odpadů,

[*] fixace nebezpečných průmyslových odpadů,

[*] inovace studijního programu předmětu Technologie zpracování odpadů.

Od roku 1993 je v rámci ústavu organizováno pokročilé studium „Odpady, jejich využití a zneškodňování“ určené pro všechny, kdo si chtějí rozšířit znalosti v oboru. Dosud proběhlo šest třítýdenních kurzů, které úspěšně absolvovalo více než 150 pracovníků z různých oblastí odpadového hospodářství. Rovněž bylo zřízeno Tréninkové středisko čistší produkce, které úzce spolupracuje s Českým centrem čistší produkce a jehož výuková činnost byla finančně zabezpečována norskou vládou v rámci mezivládní česko-norské dohody a projektu UNIDO.

Mečislav Kuraš,

Ústav chemie ochrany prostředí VŠCHT

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *