Představujeme

Představujeme Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě vychovává v magisterském inženýrském studiu odborníky v oblasti environmentálního inženýrství, úpravnictví a ekotechnologie, technologie a hospodaření s vodou, zpracování a zneškodňování...

Představujeme

Institut environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě vychovává v magisterském inženýrském studiu odborníky v oblasti environmentálního inženýrství, úpravnictví a ekotechnologie, technologie a hospodaření s vodou, zpracování a zneškodňování odpadů.

Institut se vnitřně člení na oddělení úpravnictví a ekotechnologií (vedoucí Prof. Ing. Jiří Nováček, CSc.), oddělení technologie a hospodaření s vodou (vedoucí Prof. Ing. Jiří Vidlář, CSc.), oddělení environmentálního managementu (vedoucí Doc. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.) a oddělení ochrany životního prostředí (vedoucí Doc. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.).

Hlavní výzkumná činnost směřuje k realizaci projektu „Environmentální problémy hornické a průmyslové krajiny“, který probíhá v rámci HGF. Institut se rovněž podílí na výzkumném záměru „Problematika nerostných surovin a hornická činnost z pohledu 21. století“ a na vývoji nových technologií a výzkumu optimálních technologických režimů v oblasti ekonomické úpravy nerostných surovin.

Výzkum je dále zaměřen na geochemii a kontaminace půd, vliv antropogenních polutantů v zemědělské výrobě, kritické zátěže v povrchových vodách, výzkum vlastností odpadových produktů hornictví a energetiky z hlediska jejich ukládání v karbonských podmínkách OKR, analýzu rizik průmyslových zařízení s ohledem na zdraví obyvatelstva a životní prostředí a prevence ekologických havárií, biotechnologické metody odstraňování anorganických polutantů, emise škodlivin ze stacionárních zařízení, recyklaci odpadů z hutního průmyslu a výzkum čištění odpadních vod.

Návrhy na nové výzkumné projekty reagující na dlouhodobé požadavky aplikační sféry budou směrovány zejména na tyto tématické okruhy:

1. Technologie pro nápravu a prevenci škod v životním prostředí

[*] dekontaminace zemin,

[*] dekontaminace a využití kalů,

[*] čištění vod,

[*] recyklace odpadů kovových, kovonosných a nekovových,

[*] ukládání velkoobjemových odpadů,

[*] asanace starých ekologických zátěží,

[*] asanace areálů průmyslových objektů,

[*] metody technické a biologické rekultivace,

[*] technologie zpracování jemnozrnných uhelných kalů jako prevence.

2. Metody a technika pro sledování změn v životním prostředí

[*] půdy, geochemie půd a kontaminace půd,

[*] kaly,

[*] povrchové vody,

[*] podzemní vody,

[*] odpadní vody,

[*] ovzduší,

[*] rozvoj analytických metod,

[*] komplexní charakteristika devastovaných ploch.

3. Metody pro analýzu stavu a regeneraci průmyslové krajiny

[*] hodnocení environmentálních rizik,

[*] ekologická stabilita krajiny narušené průmyslovou činností,

[*] územní vztahy v průmyslové krajině,

[*] metody regenerace průmyslové krajiny.

4. Environmentální management

[*] čistší produkce (návaznost na Centra čistší produkce),

[*] zavádění norem ISO,

[*] metodika ekologických auditů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *