PŘEDSTAVUJEME

Český ekologický ústav je státní příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Poskytuje odbornou podporu a zázemí pro výkon státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Jednotlivá oddělení (centra) vyvíjejí činnost v odborných oblastech. Informační centrum o odpadech a...

Český ekologický ústav je státní příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Poskytuje odbornou podporu a zázemí pro výkon státní správy v oblasti ochrany životního prostředí. Jednotlivá oddělení (centra) vyvíjejí činnost v odborných oblastech.

Informační centrum o odpadech a chemických látkách

Vyvíjí a provozuje rezortní informační systém (IS) o odpadech, do kterého jsou soustřeďovány údaje o odpadech a nakládání s nimi. Poskytuje informace o produkci a nakládání s odpady orgánům státní správy a odborné veřejnosti. Dále vyvíjí rezortní systém o nebezpečných chemických látkách.

Centrum EIA

Poskytuje odbornou podporu státní správy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí. Provozuje a vyvíjí informační systém o aktivitách posuzovaných dle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. – IS EIA, připravuje časopis EIA – Posuzování vlivů na životní prostředí. Dále organizuje zkoušky odborné způsobilosti k posuzování vlivů na životní prostředí podle vyhlášky MŽP ČR č. 499/1992.

Oddělení osvěty

Poskytuje informace a konzultace v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání, osvěty, práce s veřejností a v oblasti uplatnění principů udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21, především pro státní správu a samosprávu. Organizuje semináře a kurzy, připravuje metodické publikace a materiály. Provozuje IS ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty ČR (IS EVVO). Spolupracuje s MŽP na tvorbě koncepčních materiálů.

Oddělení environmentální ekonomiky

Zabývá se ekonomickými aspekty ochrany životního prostředí, šetrného využívání přírodních zdrojů a naplňování koncepce trvale udržitelného rozvoje. Zajišťuje podklady pro ekonomické nástroje ochrany životního prostředí, jeho financování, nástroje pro podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie atd. Studuje problémy environmentální a ekologické ekonomie. Získané poznatky aplikuje v návrzích na tvorbu a implementaci ekologické politiky ČR.

Agentura pro ekologicky šetrné výrobky

Je výkonný orgán Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků. Přijímá a vyřizuje přihlášky žadatelů o propůjčení známky konkrétním výrobkům a také kontroluje dodržování kritérií a podmínek u držitelů této známky. Zveřejňuje výsledky Národního programu a zajišťuje propagaci.

Oddělení informatiky

Realizuje Informační systém o životním prostředí. V souladu se zákonem č. 123/98 Sb., o právu na informace o životním prostředí se převádí tyto systémy na internet, kde je v současné době k dispozici výstup z IS o odpadech, připravuje se zpřístupnění IS EIA, databáze projektů MŽP a některé aplikace GIS.

Oddělení environmentálních rizik a monitoringu

Zabývá se hodnocením ekosystémových rizik souvisejících se znečištěním ovzduší a rizik vyplývajících z hlukové zátěže obyvatel. Participuje na mezinárodních programech OSN EHK, která vyhodnocují účinky znečištění ovzduší na terrestrické ekosystémy. Provádí terénní měření hluku ze silniční a železniční dopravy a hodnotí hlukovou zátěž ve vybraných oblastech ČR. Shromažďuje výsledky vyhodnocení a připravuje mapové podklady.

Středisko veřejných informačních služeb pro životní prostředí

Jeho základním posláním je získat, zpracovat a distribuovat odborné informace z vymezené oblasti odborného zájmu, zejména pro odbor odpadového hospodářství. Připravuje též Statistickou ročenku životního prostředí ČR, která vychází v souvislé řadě od roku 1991.

JOSEF SEJÁK,

ředitel Českého ekologického ústavu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *