Představujeme

Ke vzniku České asociace odpadového hospodářství vedly především kladné zkušenosti s fungováním soukromého sektoru v oblasti odpadového hospodářství v mnoha evropských zemích, a absence profesního sdružení v oblasti nakládání s odpady, které by zastupovalo především soukromou sféru u nás. Asociace...

Ke vzniku České asociace odpadového hospodářství vedly především kladné zkušenosti s fungováním soukromého sektoru v oblasti odpadového hospodářství v mnoha evropských zemích, a absence profesního sdružení v oblasti nakládání s odpady, které by zastupovalo především soukromou sféru u nás.

Asociace nyní sdružuje významné soukromé podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti využívání, zneškodňování, svozu a sběru odpadů a souvisejících činností v České republice a kladou důraz na aplikaci vysokého technického standardu. Při poskytování svých rozsáhlých služeb městům, obcím, podnikům, podnikatelům i občanům v celé naší republice garantují svým zákazníkům poskytnutí záruk na dodržování platných zákonů, na práci, cenu, dodržení smluv a ochranu životního prostředí při své činnosti.

Zakládajícími členy jsou tak např. společnost .A. S. A., spol. s. r. o., ASP služby, s. r. o., BIOPAS, spol. s. r. o., CDW-REGIOS, a. s., COMPAG EWM, spol. s. r. o., REO-RWE Entsorgung, s. r. o., či van Gansewinkel, a. s., a další. Členství zahrnuje nejen mateřské společnosti, ale i všechny jejich společnosti dceřiné, kterých je několik desítek. V loňském roce byly přijaty za řádné členy např. firmy ALBA, s. r. o., BECKER Česká republika, s. r. o., OTTO Industrie, spol. s r. o., o přijetí dalších se jedná.

Při svých aktivitách asociace těsně spolupracuje s ostatními sdruženími a svazy odpadového hospodářství u nás i v sousedních zemích. Jako první ze zemí střední a východní Evropy byla ČAOH přijata za člena Evropské asociace odpadového hospodářství (FAED), což svědčí o jejím významu v tomto oboru.

ČAOH při své činnosti dále úzce spolupracuje nejen s ústředními orgány ČR (především s Parlamentem ČR, Ministerstvem životního prostředí či s Českým ekologickým ústavem např. při přípravě vyhlášek či věcného záměru nového zákona o odpadech nebo plánů odpadového hospodářství), ale i s magistráty, obvodními, okresními a místními úřady. Asociace tak mimo jiné financovala tvorbu některých norem týkajících se nakládání s odpady a připravila vzor obecně závazné vyhlášky o systému nakládání s komunálním odpadem, kterou jako první nabídla zdarma obcím a městům.

Při formulování odborných stanovisek využívá asociace konzultací s právnickými fakultami v Praze a v Brně. Svá stanoviska a cíle prezentuje nejen v odborném tisku, ale i na seminářích a výstavách u nás i v zahraničí.

Nejvyšším orgánem asociace je valná hromada, v období mezi valnými hromadami řídí činnost asociace představenstvo v čele s prezidentem. Pro řešení konkrétních úkolů jsou vytvářeny odborné komise, do kterých má každý člen právo jmenovat své zástupce. V současnosti aktivně funguje především legislativní komise, která např. zpracovala stanoviska k předkládaným novelám zákona o odpadech, k podkladům pro přípravu věcného záměru zákona o odpadech, který poté i oficiálně připomínkovala či vypracovala studii „Postavení soukromého sektoru v odpadovém hospodářství v ČR“ pro přípravu plánů odpadového hospodářství. Dále existují již komise pro skládky a pro svoz, připravuje se založení komisí pro nádoby a pro obaly, případně i pro spalovny či recyklaci.

Všem členům je poskytován informační servis (všechny podkladové a informační materiály, návrhy zákonů a vyhlášek a zápisy z jednání komisí a představenstva jsou jim pravidelně rozesílány) a efektivní podpora v jejich sféře činnosti při aplikaci vysokého technického standardu.

Asociace zastupuje společné zájmy českých soukromých podniků odpadového hospodářství ve vztahu ke všem institucím, které mají vliv na české odpadové hospodářství. Je však otevřena všem, kdo chtějí přispět k vytvoření standardního tržního prostředí v oblasti nakládání s odpady a ke stabilitě trhu.

PETR MĚCHURA,

výkonný ředitel ČAOH

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *