Povinnost třídit bioodpad: podrobnosti na konferenci

Legislativním procesem prochází novela zákona o odpadech, která ukládá obcím povinnost zavést oddělený sběr určitých druhů odpadů. Patří sem kromě nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla a kovů také biologicky rozložitelný odpad.

Pokud novela podle očekávání projde legislativním procesem a podepíše ji prezident, nabude účinnosti od 1. 1. 2015. Novela také upravuje druhy a množství odpadů, které mohou být využívány jako technické zabezpečení skládek. Předpokládá se, že tato regulace zabrání nelegálnímu skládkování bioodpadu bez odvodu poplatků. Neméně významným bodem novely je úplný zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu, recyklovatelných složek a využitelných odpadů od roku 2024. Tyto dlouho očekávané změny přispějí k naplňování hierarchie nakládání s odpady upřednostňující prevenci a využívání odpadů před skládkováním.

Dalším účelem novely je splnění cílů směrnice EU o skládkování, která ukládá České republice do roku 2020 odklonit ze skládek 65 % biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). Tato novela vyvolává spoustu rozporuplných emocí. Na jedné straně je konečně připraven předpis, který omezí ekologicky i ekonomicky nevýhodné skládkování BRKO. Na straně druhé zde není ponechána žádná lhůta, během které mohou obce a města dobudovat chybějící systémy sběru a zpracování bioodpadů.

PODPORA KOMUNIKACE

Konkrétní představy o naplňování zmíněné novely odpadového zákona budou odpovědní zástupci MŽP představovat během 10. ročníku mezinárodní konference Biologicky rozložitelné odpady konané již tradičně v Náměšti nad Oslavou.

Letošní ročník bude věnován řešení aktuálních témat vztahujících se například k připravované novele zákona o odpadech, finanční podpoře budování kompostárny a jejich následné udržitelnosti a dalším.

Pořádající agentura ZERA si jako cíl konference vytyčila podporu komunikace a přenos informací z dobře fungujících projektů do dalších regionů. Základní podmínkou pro úspěšné nastavení vhodného systému zpracování biologicky rozložitelných komunálních odpadů je vstřícná a jasná legislativa a koncepce všech zúčastněných. Kromě kompetentních zástupců českých zákonodárců se diskuse zúčastní také řada významných zahraničních odborníků. Partnerem letošního ročníku je také evropská kompostářská asociace ECN, která se aktivně účastní tvorby evropské legislativy vztahující se k bioodpadům.

Závěrečný konferenční den bude věnován příkladům ekonomicky efektivních systémů nakládání s bioodpady z České republiky i ze zahraničí. Výměna zkušeností bude probíhat formou prezentací a následných diskusí. Prostor bude věnován všem úrovním nakládání s BRO od prevence, přes sběr a svoz, až po zpracování.

Kromě oblíbené exkurze za příklady dobré praxe bude tato konference doplněna Dny techniky, které se budou zabývat jednotlivými kompostovacími technologiemi.

Jitka Schellová

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s.

Bližší informace o pořádané konferenci naleznete na www.zeraagency.cz

K programu konference vždy patří i exkurze za příklady dobré praxe.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *