Filtr

SPRÁVNĚ SE ROZHODNOUT ZNAMENÁ ZNÁT ALTERNATIVY

Z hlediska odvodu a čištění odpadních vod je třeba dbát nejen na počet obyvatel, ale hlavně na investiční náklady na obyvatele. To znamená, že malé obce s řadovou zástavbou (charakter sídel např. na jihu Moravy) bude nutno řešit jako městské sídlo, a naopak i větší obce se zástavbou izolovaných...

Kategorie: Téma měsíce

ČIŠTĚNÍ – ZÁKLADNÍ KRITÉRIUM

Vzhledem k tomu, že do České republiky nepřitékají žádné významné řeky, veškeré znečištění vod pochází z "domácích" zdrojů, má však vliv na vodní toky v sousedních státech. Tím získává úroveň čištění odpadních vod v ČR automaticky mezinárodní dimenzi. V našich řekách zároveň není dostatečná ředicí...

Kategorie: Téma měsíce

Transport v režimu adr

Požadavky na dopravce Přepravu nebezpečných věcí po silnici podle mezinárodní dohody, známé jako ADR, upravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí ve Sbírce zákonů č. 54/1998 s platností od 1. 1. 1999. Vnitrostátní a zejména mezinárodní předpisy týkající se dopravy nebezpečných věcí jsou...

Kategorie: Téma měsíce

Brno vyřešilo problém

Osvědčený zastávkový systém Město Brno zavedlo nový systém svozu a nakládání s komunálními odpady od 1. ledna roku 1999. Jeho základem je separace jednotlivých složek odpadu v domácnostech a jejich sběr do označených nádob. Oproti jiným městům a obcím má Brno možnost využít vlastní spalovnu...

Kategorie: Téma měsíce

Zabránit únikům do prostředí

PCB a legislativa Pod název polychlorované bifenyly řadíme velkou skupinu látek odvozených od bifenylu. Bifenyl je aromatický uhlovodík, v němž jsou jednoduchou vazbou spojena dvě benzenová jádra. Významné použití mají především chlorované deriváty bifenylu - polychlorované bifenyly (PCB). Ty...

Kategorie: Téma měsíce

Zvláštní odpad – data

Moderní a bezpečná likvidace V Kralupech nad Vltavou působí od roku 1996 v rámci Středočeských sběrných surovin franchiesingová společnost Reisswolf, která se zabývá specializovanou likvidací dat a dokumentů. Podstatné pro vlastníky a správce informačních bází však je, že postup znehodnocení se...

Kategorie: Nakládání s odpady

Co se děje na skládce

Informace z internetu Po popisu on-line katalogu nabízených služeb, hlavní části sekce Služby na serveru www.skladka.cz, vám podrobněji představíme její další části. Skládky v ČR: adresář 150 skládek (větší, převážně komerčně využívané skládky). Adresář lze filtrovat dle krajů a okresů, nebo...

Kategorie: Nakládání s odpady

SERVER http://www.ceu.cz

Na závěr představování serverů státní správy k tematice životního prostředí (především odpadů) jsme vybrali server Českého ekologického ústavu (ČEÚ). Server obsahuje mnoho užitečných informací. [*] Základní informace: koresponduje s úvodní obrazovkou serveru. [*] Odborné činnosti: seznam odkazů do...

Kategorie: Nakládání s odpady

SLOVNÍČEK TERMÍNŮ

dangerous nebezpečný - waste, syn. hazardous waste nebezpečný odpad - waste export vývoz nebezpečného odpadu - waste incineration spalování nebezpečného odpadu decontamination dekontaminace, chemická očista, sanace degree 1. stupeň, rozsah; - of damage stupeň poškození - of decomposition,...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Informační a poradenské centrum Ústavu pro ekopolitiku (IC ÚEP) vzniklo koncem roku 1997. Jeho smyslem je přispět k vytvoření kvalitní veřejně dostupné informační základny v oblasti životního prostředí v České republice. V posledních letech nastal v ČR významný posun v poskytování informací o...

Kategorie: Nakládání s odpady