Filtr

Drtiče na kovové třísky

V současné době se při úpravě třísek z kovoobráběcích operací používají prakticky výlučně kontinuální odstředivky, které však vyžadují, aby třísky byly krátké a pokud nejsou, je nutno je předem drtit. V podstatě rozeznáváme tři základní typy drtičů. Nožové drtiče zvané též lidově "kafemlýnky"" jsou...

Kategorie: Téma měsíce

Peletování odpadu

Zemědělství, průmysl i obchod produkují tuny hořlavého odpadu a jsou proto ideálními zájemci o jeho znovuvyužití. Druhy odpadů jsou velmi proměnné: od dřeva ke splaškovým kalům a od papíru a plastu k uhlí. Odpad je produkt, který nevyhnutelně doprovází výrobu. Musí být často skladován, čištěn a...

Kategorie: Téma měsíce

Odpady z povodně

Ministerstvo životního prostředí vydalo informaci, týkající se odstraňování odpadů a poplatků za odpady, které vznikly v souvislosti s povodněmi z pohledu zákona o odpadech. Podle jeho vyjádření: Při odstraňování odpadů vzniklých v souvislosti s povodněmi se postupuje podle krizového zákona. Za...

Kategorie: Téma měsíce

Kontaminanty v odpadech a jejich vyluhování

Způsoby nakládání s odpady, zejména nebezpečnými, které představují obvykle značné riziko pro životní prostředí, patří k zásadním problémům odpadového hospodářství každé země. Proto je otázka jejich zneškodňování, případně racionálního využití, prvořadým úkolem. Jednou z progresivních metod...

Kategorie: Téma měsíce

Kde jsou směsné plasty?

Nad touto zvláštní otázkou se možná zamyslel mnohý, kdo vidí ve městech žluté kontejnery s nápisem "Jen PET lahve". Je třeba se ptát, kde je pak prostor pro další plastové odpady - kelímky, misky, hračky, sáčky a tašky? Odpověď je jednoduchá: není ekonomické se směsnými plasty zabývat. Chceme-li...

Kategorie: Téma měsíce

Aktuální situace zpětného odběru olejů

Mezi výrobky, na něž se podle odstavce 1) zákona o odpadech číslo 185/2001 Sb. vztahuje povinnost zpětného odběru, jsou také minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné než surové, přípravky obsahující nejméně 70 % hmotnosti minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto...

Kategorie: Téma měsíce

Systém na dezinfekci odpadní vody

Společnost WEDECO AG Water Technology, přední výrobce systémů na dezinfekci vody UV zářením, oznámila zprovoznění největšího UV systému tohoto typu na dezinfekci odpadní vody v Manukau nedaleko Aucklandu na Novém Zélandě. Dezinfekce ultrafialovým zářením je součástí projektu celkové modernizace ČOV...

Kategorie: Téma měsíce

Právo Evropských společenství

Státy zakládající evropská společenství (ES) se rozhodly přenést část své suverenity, a tedy i legislativní pravomoci v některých oblastech, na mezinárodní, resp. nadnárodní organizace. K tomu, aby tento systém fungoval, musela být dohodnuta forma vydávaných právních předpisů a také musel být...

Kategorie: Nakládání s odpady

Jubilejní ročník mezinárodního kongresu

Desátý Mezinárodní kongres a výstava ODPADY - Luhačovice 2002 proběhne 1.-3. října 2002 v Kulturním domě Elektra. Jednání prvního dne by měl programu zahájit nový ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek. Hlavní jednání bude dopoledne věnováno problematice Plánu odpadového hospodářství ČR a...

Kategorie: Nakládání s odpady