Filtr

Spalování v Evropě se vyplácí

Spalování v Evropě se vyplácí PODTITULEK: Víceúčelová zařízení Hromadění odpadů na skládkách není z hlediska ochrany životního prostředí trvale přijatelným, a ani ekonomickým řešením. Stále nejvýhodnějším zůstává spalování odpadů v ekologických spalovnách. Zejména od té doby, co jsou známy účinné...

Kategorie: Téma měsíce

Požadavky podle IPPC – II.

Požadavky podle IPPC - II. PODTITULEK: Nejlepší dostupné techniky Směrnice Rady 96/61/EC z 24. 6. 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) je nejzávažnější ze směrnic, přijatých pro průmyslovou sféru. Tato směrnice bude zavedena do právního rámce České republiky jako zákon, jehož...

Kategorie: Nakládání s odpady

Recyklace tetrapaků bez rozpaků

Recyklace tetrapaků bez rozpaků PODTITULEK: Velmi kvalitní vlákniny Švédský obalářský obr Tetra Pak vážně usiluje o další zpracování svých použitých obalů. O tom, že jde o nezanedbatelné téma, svědčí například skutečnost, že jen v roce 1999 dodala společnost Tetra Pak do naší republiky...

Kategorie: Nakládání s odpady

U nás to jde také

Po několika letech bylo ukončeny soudní spory, kdo je vlastníkem lednic na louce podlíž Kácova. Lednice zde byly uskladněny po nezdařeném pokusu o vybudování závodu na jejich recyklaci. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) jako majitel oznámilo, že zvažuje vyvézt lednice do zahraničí nebo pozvat mobilní jednotku z Rakouska či Německa.

Kategorie: Nakládání s odpady

Hledejme nové technologie

Hledejme nové technologie PODTITULEK: Kompostování je přínosem Většina komunálního odpadu v České republice končí na skládkách. I když se jedná o zabezpečené a řádně provozované skládky, všichni si uvědomujeme, že do budoucna se to musí, byť postupně, změnit. Na odpad bychom se měli dívat jako na...

Kategorie: Nakládání s odpady

Databáze projektů

Databáze projektů Ukázky z on-line databáze zahraničních veřejných zakázek agentury Czech Trade. T-20008003-PH-OP Bulharsko: PHARE: Construction of Landfills - avízo tendru. Výstavba 6 regionálních skládek: budovy a zařízení vč. lokálních ČOV, vnější přípojky, komory, hráze, vodotěsná izolace dna,...

Kategorie: Nakládání s odpady

Výklad právních předpisů

Výklad právních předpisů PODTITULEK: Z práce rozkladové komise Ve věstníku Ministerstva životního prostředí z března 2001 jsme našli několik rozborů rozkladové komise, které přibližují výklad některých právních předpisů. Uvádíme dva z nich, které se blízce dotýkají problematiky odpadového...

Kategorie: Nakládání s odpady

Slovníček termínů

Slovníček termínů packaging 1. obal, balení; 2. obalová technika, - refuse odpadní obaly - waste odpadní obaly pathological patologický - waste infekční odpad (odpad obsahující zárodky chorob, např. nemocniční odpad) permitted landfill povolená skládka plast recycling fyzikální recyklace (plastů),...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Představujeme Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně byla zřízena ke dni 1. 1. 2001 vyčleněním Fakulty technologické ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně, Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně a Kolejí a menzy ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně. Součástmi...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

Nové knihy VZORY SMLUV Tomáš Pohl Od ledna 2001 nabyly účinnosti rozsáhlé novely obchodního zákoníku, zákona o cenných papírech a občanského zákoníku, které zasáhly i oblast smluvních vztahů mezi podnikateli, nepodnikateli, institucemi. Kniha je členěna do čtyř základních částí obsahujících smluvní...

Kategorie: Nakládání s odpady