Filtr

Představujeme

Ke vzniku České asociace odpadového hospodářství vedly především kladné zkušenosti s fungováním soukromého sektoru v oblasti odpadového hospodářství v mnoha evropských zemích, a absence profesního sdružení v oblasti nakládání s odpady, které by zastupovalo především soukromou sféru u nás. Asociace...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

ZÁKONY O ZAMĚSTNANOSTI A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ Jouza, L.: Zákony o zaměstnanosti a předpisy souvisící. Komentář. LINDE Praha, a. s., Praha 1999, 328 s. Zákon o zaměstnanosti patří vedle zákoníku práce k nejdůležitějším předpisům, které upravují pravomoci a povinnosti zaměstnavatelů i práva a nároky...

Kategorie: Nakládání s odpady

Do diáře

23.-24. 3. České Budějovice - Výstaviště Ekostyl Ekologické technologie, ekologicky šetrné výrobky, likvidace odpadů a ekologických havárií, obnovitelné zdroje energie apod. 28. 3.-1. 4. Bratislava Racioenergia Mezinárodní veletrh energetické efektivnosti a racionalizace využití energie 29. 3....

Kategorie: Téma měsíce

SPOJIT EKOLOGII S EFEKTIVITOU

HOVOŘÍME S MINISTREM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RNDr. Miloš Kužvart pracoval již před rokem 1989 v několika významných nezávislých "zelených" organizacích, má však za sebou také zkušenost auditora zavádění systémů jakosti v průmyslových podnicích. Ministrem životního prostředí je od roku 1998. Jaké byly...

Kategorie: Téma měsíce

STÁTNÍ PODPORA ALTERNATIV

SUROVINOVÁ A ENERGETICKÁ POLITIKA Nová surovinová a energetická politika státu reflektuje problematiku komunálního odpadu, která je pro ni dílčí záležitostí. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podporuje snahu využívat spalování komunálního odpadu jako alternativní zdroj energie. Řešení spočívá v...

Kategorie: Téma měsíce

POVINNOST OBCE I OBČANŮ

KAPITAČNÍ PLATBA PODCHYTÍ NEPLATIČE Před více než dvěma roky nabyl účinnosti zákon o odpadech č.125/1997 Sb. Praxe ukázala, že zákon obsahuje nejasnosti, které umožňují dvojaký výklad některých ustanovení. Čeho se "dvojaká" ustanovení týkají? Především plateb, neboť o peníze jde až (už) v první...

Kategorie: Téma měsíce

CENA ZA SVOZ A SBĚR

ANALÝZA EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ Produkce tuhého komunálního odpadu evidovaná v roce 1998 podle zákona o odpadech představuje 3,8 mil. tun (po odpočtu kalů ze septiků a žump). Ekonomická analýza ukazuje finanční náročnost třídicích systémů a kalkulaci nákladů jednotlivých fází nakládání s komunálním...

Kategorie: Téma měsíce

V SOULADU S UNIÍ

NOVELA ZAVEDE LIMITY PRO SPALOVNY Vnitřním připomínkovým řízením prochází novelizace vyhlášky č. 117/1997 Sb. Ministerstva životního prostředí ze dne 12. května 1997, kterou se stanovují emisní limity a další připomínky provozování stacio nárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší. Novela má...

Kategorie: Téma měsíce

ZVELIČENÉ NEBEZPEČÍ?

EMISE DIOXINŮ Jediným přírodním zdrojem perzistentních organických látek (běžně označovaných jako dioxiny) jsou požáry lesů. Díky naší technologii se však v posledních letech dostávají do prostředí stále masivněji. Tyto vysokomolekulární sloučeniny jsou prokázanými karcinogeny. V přírodě...

Kategorie: Téma měsíce

NOVINKA UNIVERSAL

Společnost VK Industrie představila svou novinku - nový typ lisovacího kontejneru na odpad pod názvem UNIVERSAL. Jedná se o stacionární lis SP II 380 U (přihlášen k patentování) a mobilní lisovací kontejner ASK 20-30 U. Obě zařízení už jsou vyráběna. U lisů jsou unifikovány veškeré pohony a...

Kategorie: Téma měsíce