Filtr

Překážky ztěžují aplikaci

NEDOSTATKY ZÁKONA O ODPADECH Právní úprava odpadového hospodářství je nový obor právní péče o životní prostředí, stávající platný zákon o odpadech č. 125/1997 Sb. ve znění zákona č. 167/1998 Sb. je účinný od ledna 1998. K jeho provedení byly vydány prováděcí předpisy. Poměrně krátké časové období...

Kategorie: Téma měsíce

SKLENĚNÉ VERSUS PET LAHVE

NÁSTROJ EKOLOGICKÉHO MANAGEMENTU LCA je široce diskutovaným nástrojem eko-managementu. Přestože nejde o nástroj nový, naráží jeho použití na řadu limitujících faktorů. Rovněž metodika LCA-studie není dosud standardizována a je stále ve stadiu vývoje. Způsob provádění a především vyhodnocení...

Kategorie: Téma měsíce

SANACE V CHABAŘOVICÍCH

Koncem loňského roku bylo Fondem národního majetku vypsáno nové výběrové řízení na sanaci jedné z našich největších toxických skládek v Chabařovicích u Ústí nad Labem. Skládka se rozkládá na více než 40 ha a bylo na ni v průběhu téměř celého století uloženo 3,5-4,5 mil. m3 průmyslových odpadů...

Kategorie: Téma měsíce

ZELENÝ HALÉŘ

Vláda schválila počátkem ledna zákon o hospodaření energiemi. Ministr životního prostředí Miloš Kužvart prosadil zavedení tzv. "zeleného" haléře, kterým budou přispívat výrobci elektrické energie z každé prodané kilowatthodiny do Státního fondu životního prostředí. Takto získané finanční prostředky...

Kategorie: Téma měsíce

NOVINKA V PRÁVNÍM ŘÁDU

INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Přijetím směrnice Rady č. 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečištění (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) v září 1996 učinila Evropská unie první krok na cestě k integrovanému přístupu ke snižování znečištění. Nová...

Kategorie: Téma měsíce

PRIORITA EVROPSKÉ UNIE

TERMICKÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ Podle stávající legislativy Evropské unie (EU) patří spalování odpadů mezi způsoby odstraňování odpadů (kód D 10 a D 11). Mezi způsoby využívání odpadů je zařazeno například používání odpadu jako paliva nebo jako jiného zdroje energie. Neexistuje tedy pojem zneškodňování...

Kategorie: Téma měsíce

TŘÍDĚNÍ V ŘECKU

První řecká spalovna odpadu bude v Soluni. Na její výstavbě se budou podílet české firmy Dlouhý I.T.A. a Vítkovice, a. s. Dosud v této zemi neexistovaly žádné technologie na zpracování odpadů a situace se řešila odvozem na skládky. Pravděpodobně v roce 2001 tam vstoupí v platnost zákon o uvolnění...

Kategorie: Téma měsíce

RADIOAKTIVNÍ ZDROJE

Kanadská společnost Exploranium Ltd. představila nový detektor radioaktivity pro mobilní jeřáby, který zajišťuje efektivní ochranu před radioaktivními materiály kdekoli v procesu nakládání s kovovým šrotem. Ztracené zdroje radioaktivity jsou stálým nebezpečím při nakládání s kovovým šrotem a výrobě...

Kategorie: Téma měsíce

JADERNÁ ÚLOŽIŠTĚ

Všechna provozovaná úložiště radioaktivních odpadů v České republice byla k 1. lednu 2000 převedena do vlastnictví státu. Odpovědnost za jejich bezpečný provoz převzala státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Dosud byla úložiště v jaderné elektrárně Dukovany, v lokalitě...

Kategorie: Téma měsíce

ČISTÉ TECHNOLOGIE I V CHEMII

MEMBRÁNOVÁ ABSORPCE AMONIAKU V odštěpném závodě Synthesia akciové společnosti Aliachem je od poloviny září roku 1999 v trvalém provozu jednotka membránové absorpce amoniaku emitovaného z výrobního procesu polotovaru pro produkci - kyseliny. Projekt, kterého se zúčastnily nizozemské a české firmy a...

Kategorie: Téma měsíce