Otázky vývozu ledniček

Otázky vývozu ledniček PODTITULEK: Sdělení rozkladové komise Výklad právních předpisů, přijatých komisí ministra životního prostředí, přináší informace důležité pro pochopení smyslu a podstaty platné legislativy. Litera zákona je sice směrodatná, ale teprve praxe, a zejména její výklad zajišťuje...

Otázky vývozu ledniček

PODTITULEK: Sdělení rozkladové komise

Výklad právních předpisů, přijatých komisí ministra životního prostředí, přináší informace důležité pro pochopení smyslu a podstaty platné legislativy.

Litera zákona je sice směrodatná, ale teprve praxe, a zejména její výklad zajišťuje implementaci do běžného života a její reálné používání. Bez výkladu vztahujícího se k problémům praxe by totiž zákon zůstal neživotným papírem. Přinášíme doslovné znění jednoho z výkladů, týkajícího se zvláště citlivé oblasti: ledniček a dalších zařízení, jejichž obsah může poškodit ozonovou vrstvu Země.

Výklad 9/01

[*] Vývoz zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků

Vztahuje se k:

– § 2 odst. 1, § 3 odst. 2, § 11 odst. 2 a § 15 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

k § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země,

– k vyhlášce č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 334/1999 Sb.

– ke sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

Zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, které se pro vlastníka stalo nepotřebným a vlastník se ho zbavuje s úmyslem ho odložit nebo které bylo vyřazeno na základě zvláštního právního předpisu, je odpadem, a lze ho tedy v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a podle ustanovení § 15 zákona o odpadech vyvážet, ovšem pouze na základě souhlasu ministerstva.

Odůvodnění

Zařízení (lednička, mraznička apod.), které se pro vlastníka stalo nepotřebným a vlastník se ho zbavuje s úmyslem ho odložit nebo které bylo vyřazeno na základě zvláštního právního předpisu, je odpadem (§ 2 odst. 1 zákona o odpadech).

Spadá rovněž do okruhu věcí, které se považují za odpad podle přílohy č. 1 zákona o odpadech (položka č. 14 – výrobky, pro které již vlastník nemá upotřebení /např. vyřazené předměty ze zemědělství, domácností, kanceláří, obchodů/). Vyřazená „zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků“ jsou v Katalogu odpadů zařazena podle jejich původu jako kód druhu odpadu 16 02 03 nebo 20 01 23.

Podle ustanovení § 15 zákona o odpadech „vývoz odpadů, s výjimkou odpadů, které jsou podle tohoto zákona volně obchodovatelným zbožím uvedeným ve vyhlášce ministerstva, je možný pouze na základě souhlasu ministerstva“.

Současně je třeba dodržet ustanovení § 11 odst. 2 zákona o odpadech, podle něhož vývoz odpadů vymezených mezinárodní smlouvou (Basilejská úmluva), kterou je Česká republika vázána, je možný pouze za podmínek stanovených touto smlouvou (mj. písemný souhlas státu dovozu) a vývoz nebezpečných odpadů za účelem recyklace do zemí, které nejsou členy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), je zakázán.

Zákaz vývozu látek a výrobků podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ozonové vrstvy Země se na odpady nevztahuje, a to ani na odpady obsahující chlorfluoruhlovodíky. Přestože se v takovém případě jedná o odpad nebezpečný a podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona o odpadech „nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též právními předpisy platnými pro výrobky a látky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi“, totéž ustanovení zákona o odpadech dodává „pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích předpisech k němu stanoveno jinak“.

V tomto případě je tedy zákon o odpadech zvláštní úpravou pro nakládání s vyváženými výrobky s obsahem chlorfluoruhlovodíků (odpady), která má přednost před obecnou právní úpravou platnou pro nakládání s výrobky s obsahem chlorfluoruhlovodíků.

(zdroj: Věstník MŽP)

FOTO ARCHÍV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *