Ohleduplný k lidem i přírodě: aerobní fermentor EWA

Jedním z mála příspěvků českého strojírenství v oblasti kompostování ve světovém měřítku je zařízení ke zpracování biologických rozložitelných odpadů EWA (Environmental Waste Apparatus).

Aerobní fermentory EWA, které se v Albrechticích u Českého Těšína vyrábějí od roku 2006, znamenají řešení pro různorodé původce odpadů a díky své konstrukci dokážou za velmi krátkou dobu zpracovat odpadní biomasu na využitelný výrobek – palivo nebo kompost. Vstupními materiály do fermentačního procesu mohou být klasické municipální bioodpady, například tráva, listí, ořezy zeleně, ale také kaly z čistíren odpadních vod, nerecyklovatelný papír, domácí kompostovatelný kuchyňský odpad, různé druhy podestýlek (drůbeží, koňská, apod.), dřevní odpad a další druhy biologicky rozložitelných odpadů. Aerobní fermentor EWA však umí něco více, než ostatní kompostovací technologie – splňuje parametry pro zpracování vedlejších živočišných produktů definované v Nařízení (ES) 1069/2009, například bioodpad ze stravovacích zařízení, vybrané bioodpady veterinární a jatečné (kategorie 2 a 3).

Dokonale izolovaný pracovní prostor a optimální podmínky uvnitř fermentoru umožňují intenzivní nárůst teplot za velmi krátké časové období. Systém řízeného provzdušňování a překopávání pak zajišťuje ideální podmínky pro kompostování. Během procesu odchází z výduchu fermentoru pouze pára a oxid uhličitý. V případě zpracování zápašných odpadů lze aerobní fermentor EWA doplnit o biofiltr. Každý fermentor je vzdáleně monitorován a provozovateli je umožněno vyhotovit o každé fermentaci protokol o zpracování.

Nezbytnou součástí technologie je míchací vůz a pásový dopravník. Míchací vůz slouží k řezání, míchání a vážení odpadních surovin vstupujících do zakládky a díky svým schopnostem vytváří ze vstupních surovin homogenní hmotu. Pásový dopravník slouží k transportu surovin jak při naskladnění, tak i při vyskladnění fermentoru. Tato základní sestava může být rozšířena o další strojní vybavení, kterým je čelní nakladač, dřevní drtič, případně gastro jednotka určená ke zpracování kuchyňských odpadů.

Jako modelový příklad kompostárny vybudované pro menší město může posloužit kompostárna ve městě Jemnice. Postavena a uvedena do provozu byla v roce 2011 a její roční kapacita činí 4000 tun odpadu. Provozovatelem kompostárny je Správa majetku města, s. r. o., Jemnice. Srdce kompostárny tvoří dvojice aerobních fermentorů EWA, které jsou doplněny o míchací vůz, čelní nakladač, pásový dopravník, drtič dřeva a gastro jednotku.

JAK ZÁSADNĚ ZLEPŠIT EKONOMIKU KOMPOSTÁREN?

V České republice byly všechny projekty kompostáren realizovány s přispěním SFŽP s pětiletou dobou udržitelnosti projektu. V praxi to znamená, že pokud příjemce dotace (město) využil maximální podporu (85-90%), po dobu pěti let musí provozovatel vyrábět pouze kompost a navíc s ním nesmí přijímat za úplatu cizí bioodpad a prodávat výrobek. Po uplynutí této doby mohou realizované kompostárny mimo jiné prodávat kompost nebo převést produkci na biopalivo – kompost k energetickému využití – což bude znamenat posun vpřed především po ekonomické stránce. Významné možnosti využití technologie EWA přinese i plánovaný zákaz skládkování směsného komunálního odpadu od roku 2024.

Firma AGRO-EKO připravuje pro tyto kompostárny nabídku energetických koncovek (sypané palivo pro spoluspalování s uhlím, tvarování biopaliva, zplyňování). V současné době provozovatelé technologie EWA dodávají biopalivo do elektráren Alpiq Zlín a Dalkia Severní Morava.

Od roku 2015 bude navíc povinností každého města a obce zajistit místo pro oddělené třídění biologicky rozložitelných odpadů, což dává zelenou uplatnění technologie EWA. V dnešní době by mělo být v zájmu všech obcí a měst zavádět kompostárenské technologie 21. století. Pokud se investor (město či soukromý subjekt) rozhodne využít dotaci do cca 50 % celkových nákladů linky, může zahájit obchodní činnost s odpady a s biopalivem ihned po kolaudaci a nemusí čekat na pětileté omezení podnikání. Záleží však na ekonomické síle investora a zajištění odběru výrobků energetickou společností.

ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

Kromě instalací v České republice (Zlín, Vsetín, Albrechtice, Chomutov, Jemnice, Pelhřimov, Vimperk), je 20 fermentorů umístěno v moderních kompostárnách na Slovensku, další zařízení jsou ve Švédsku a Thajsku (viz obr. v záhlaví). V srpnu 2014 byly uvedeny do provozu dva fermentory v rámci linky na zpracování podsítné frakce SKO v Krakově, Polsko. Zde jsou využívány vlastnosti EWA pro biologické stabilizace podsítné frakce pro následné uložení na skládku nebo energetické využití při spoluspalování s uhlím. Švédský obchodní partner pojal problematiku z jiného konce. K vyprodukovanému kompostu přimíchává 25 % písku a úspěšně prodává tento produkt jako rekultivační substrát. Do konce roku 2014 budou také realizovány projekty v exotické Nové Kaledonii a Maďarsku.

ČESKÁ SPOLEČNOST AGRO-EKO, S. R. O.

Společnost byla založena v roce 1992 s orientací na výrobu čistíren odpadních vod a rekultivace skládek obcí a měst a rekultivace složiště popelovin Elektrárny Dětmarovice. Vždy hledala novátorské postupy v řešení ekologických problémů. Silnou stránkou společnosti bylo a je také zpracování odborných prací v oblasti ochrany ovzduší (rozptylové studie) a dokumentací EIA a mezinárodní přesah svých ekologických aktivit. V letech 2012-2015 realizuje firma 2 projekty mezinárodního výzkumu v oblasti kompostování v uzavřených prostorech s využitím technologických možností EWA. Jedná se o projekt Gesher/Most (hygienizace digestátu komunální bioplynové stanice) v Izraeli a projekt EUREKA spolu s partnery ze Srbska, Černé Hory a České republiky (zpracování bioodpadu z lisování vinných hroznů a zelených odpadů municipalit). Kvalita výroby a hledání nových originálních procesních řešení jsou pro AGRO-EKO vždy na prvním místě. Od roku 2003, kdy bylo zformováno vývojové oddělení firmy, bylo do výzkumných projektů investováno přes 60 mil. Kč. Jedním z hlavních úspěšných výsledků vlastního vývoje je zařízení na zpracování celé škály biologicky rozložitelných odpadů – aerobní fermentor EWA. Výzkum byl dotačně podpořen zejména z programu Progres MPO ČR a projekty VaV MŽP ČR.

Aerobní fermentor v hospodářské provincii Chiang Mai, Thajsko.

Technologické vybavení kompostárny Jemnice.

Schéma aerobního fermentoru EWA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *