Odpadové dny v novém uspořádání

V letošním roce proběhne již čtvrtý ročník cyklu Odpadové dny, úspěšného seriálu akcí, zabývajících se odpady ze všech stran. V dosavadních třech letech sestával cyklus vždy s několika akcí, uvozených stejnou formou názvu. Setkávali jsem se na konferenci Odpady a obce a diskutovali na setkání...

V letošním roce proběhne již čtvrtý ročník cyklu Odpadové dny, úspěšného seriálu akcí, zabývajících se odpady ze všech stran.

V dosavadních třech letech sestával cyklus vždy s několika akcí, uvozených stejnou formou názvu. Setkávali jsem se na konferenci Odpady a obce a diskutovali na setkání Odpady a diskuse. V letošním roce dojde ke změně: je to polarizace témat na „komunální“ a „podniková“.

Na spolupráci při pořádání cyklu se dohodly společnosti EKO-KOM, a. s., a ECONOMIA, a. s., takže pod společnou hlavičkou Odpadových dnů nabízí nyní dva organizátoři dvě akce. Účastníkům to přinese jednu drobnější komplikaci: přihlášky na jednotlivé akce je nutno zasílat příslušnému organizátorovi, jak je ostatně zřejmé z přihlášky, která je vložena do tohoto čísla časopisu.

Odpady a obce

Konference věnovaná hospodaření s komunálními odpady proběhne na tradičním místě: v Kongresovém centrum ALDIS v Hradci Králové ve dnech 11. a 12. 6. 2003. Hlavními tématy obvykle velmi nabitého programu budou:

plány odpadového hospodářství krajů – národní plán a krajské plány OH,

výsledky výzkumných úkolů: standardy skladby domovního odpadu, LCA druhotných surovin,

stav a vývoj systému EKO-KOM,

zpracování druhotných surovin – tradiční panelová diskuse o možnostech zpracování a využití vytříděných odpadů.

zpětný odběr výrobků v roce 1 -vztah k obcím a svozovým firmám, systém zpětného odběru vybraných výrobků -prezentace povinných osob, autovraky v obcích,

kompostování – možnosti kompostování bioodpadu v obcích, zajímavé příklady z praxe,

cílená komunikace s veřejností v oblasti odpadového hospodářství: zajímavé příklady a ukázky z měst a obcí.

informační chování a informační potřeby odborníků v OH -závěry z výzkumu, který v roce 2002 provedl CEMC.

Jako vždy pozvou organizátoři účastníky po náročném jednání do věhlasného hradeckého Aquaparku, po něm bude následovat raut s možností osobních setkání a především diskusí.

Odpady a podniky

Konference věnovaná problematice odpadů z hlediska podniků je v rámci Odpadových dnů zcela novým formátem. K jejímu pořádání vede Economii, a. s., tedy vydavatele časopisu Odpady, zájem věnovat více pozornosti podnikové problematice. Při koncipování programu konference bylo cílem najít průřezová témata, která jsou aktuální pro podnikatelskou sféru, ať jde o průmyslové podniky, firmy zabývající se velkoobchodem nebo podniky služeb.

Obsahový koncept konference je rozdělen do několika samostatných bloků:

integrovaná prevence, zkušenosti ze zavádění IPPC a vyplňování formulářů pro IPPC v různých průmyslových odvětvích,

hledání a definování nejlepších dostupných technik (BAT) pro konkrétní provozovatele, jejich technická a ekonomická dostupnost,

zavádění environmentálních manažerských systémů, jejich klady a zápory (praktické zkušenosti),

práce managementu životního prostředí v průmyslovém podniku, funkce odpadového hospodáře v praxi,

integrovaný informační systém podniku jako nástroj řízení,

komplexní služby pro průmyslové podniky v oblasti odpadů a ochrany životního prostředí (prezentace servisních firem),

průmyslové obaly a nakládání s nimi,

plány odpadového hospodářství velkých původců ve vztahu k POH krajů.

Konference, která proběhne 4. listopadu 2003 v konferenčním centru Olšanka v Praze, by se měla stát místem tříbení názorů, podrobných informací, obchodních kontaktů i odborných diskusí.

Bližší informace o obou akcích naleznete ve vložené přihlášce, na webové stránce www.ekokom.cz pro konferenci Odpady a obce a na webové stránce odpady.ihned.cz pro konferenci Odpady a podniky.

-jst

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *