Obce na Jesenicku se rozhodly vybudovat kompostárnu společně

V Jeseníku, v nejsevernějším výběžku Olomouckého kraje, jsou zvyklí přebírat krajské i celostátní ceny za příkladnou separaci odpadů. Technické služby Jeseník a. s. letos ve spolupráci s městem Jeseník otevřely nový sběrný dvůr na bioodpady a ve spolupráci se Sdružením měst a obcí Jesenicka novou kompostárnu.

Když se v roce 2008 začalo v naší republice hovořit o přípravě nového zákona o odpadech, v němž by měla být zakotvena povinnost obcí oddělit biologicky rozložitelný odpad (BRO) z odpadu komunálního, tedy od občanů, už v témže roce se v okrese Jeseník začali připravovat na změny v nakládání s tímto druhem odpadu.

PROMYŠLENÝ SYSTÉM SEPARACE, SVOZU A VYUŽITÍ BIOODPADŮ

»Sdružení měst a obcí Jesenicka zadalo vytvoření studie proveditelnosti tohoto záměru – provedení analýzy, která zjistila, jaké množství biologicky rozložitelných odpadů v okrese vůbec vzniká a jaká je nejvhodnější varianta nakládání s nimi,« přibližuje historický vývoj výstavby kompostárny Jan Prejda, ředitel Technických služeb Jeseník a. s. V roce 2013 byla pro projekt schválena dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 90 % předpokládaných nákladů na stavbu a vybavení, které se vyšplhaly na 26,5 mil. Kč. Kompostárna se začala budovat letos v dubnu a do zkušebního provozu byla uvedena již v září.

»Kompostárna v areálu skládky u Supíkovic, která bude do trvalého provozu převedena na jaře 2015, zpracovává odpady z údržby zeleně v jednotlivých obcích i bioodpady z domácností. Po plném rozběhu systému a při účasti všech obcí sdružení předpokládáme, že půjde o množství 5500 tun odpadu ročně,« konstatuje Jan Prejda.

Kompostuje se v pásových hromadách – hrázkách, kde se za přístupu vzduchu a činností mikroorganismů odpad přemění na kompost. Nutností je smíchat ve správném poměru dřevité a suché odpady s odpady zelenými, několikrát kompost převrstvit a kontrolovat teplotu, která signalizuje správně probíhající proces rozkladu bioodpadů. Hotový kompost zpětně odebírají jak obce, tak občané k vlastnímu využití.

Každá z celkem 19 obcí zúčastněných na tomto projektu má svůj kalendář svozu bioodpadů, které občané ukládají do velkoobjemových kontejnerů. Všechny obce navíc vytvořily informační systém pro občany, aby přesně věděli, jakým způsobem a které bioodpady třídit a kam je odkládat.

V Jeseníku letos rovněž dokončili výstavbu sběrného dvora na bioodpady. »Dvůr byl rovněž vybudován s pomocí Operačního programu Životní prostředí, díky němuž město mohlo pořídit také drtič bioodpadu a 23 kontejnerů. Už od začátku srpna v Jeseníku probíhá výdej 120litrových sběrných nádob pro bioodpady z rodinných a bytových domů,« doplňuje ředitel Technických služeb Jeseník.

Historicky první svoz bioodpadu na Jesenicku odstartoval letos 26. září. »Svoz trval přibližně 3,5 hodiny, ujeto bylo 37 kilometrů, přičemž vysypáno bylo 96 hnědých 120litrových nádob. V nich se nacházely především zelené části rostlin, ale objevovalo se tam i ovoce, hobliny a drobné větvičky. Čili přesně to, k čemu jsou nádoby určeny. Lidé v obcích přistoupili k třídění bioodpadu opravdu zodpovědně a v žádné nádobě nebyl zjištěn nepatřičný odpad,« chválí Jan Prejda. V první fázi, tedy v současné době, se sváží bioodpad z rodinných, případně bytových domů. Zda se bude svážet také z panelového sídliště, rozhodne zájem jeho obyvatel.

PODSTATNÉ JE NAKLÁDÁNÍ S BRO ŘEŠIT KOLEKTIVNĚ V REGIONU

Aktuální novela zákona o odpadech ukládá obcím povinnost zavést sběr biologicky rozložitelných odpadů od 1. 1. 2015. Jesenicko je tedy připraveno plnit tuto legislativní povinnost. Není to jen o povinnostech, je to zejména snaha o snížení nákladů na likvidaci komunálních odpadů. Pokud budou občané pravidelně bioodpad odkládat do zvláštních nádob, pak ubude v klasických popelnicích, kde je likvidace odpadů dvakrát dražší.

Na Jesenicku se podařilo zavést společný jednotný systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem. Sdružení měst a obcí Jesenicka včetně Jeseníku jako obce s rozšířenou působností díky projektu kompostárny je připraveno separovat další složku komunálního odpadu a také ji po zpracování využít. »Pro současnou generaci je komunální třídění bioodpadu velkou změnou, naše děti to však budou brát jako samozřejmost. Proto tento systém musíme připravit a rozjet,« uzavírá Jan Prejda, ředitel Technických služeb Jeseník.

TÁŇA PIKARTOVÁ

publicistka

Separace odpadů ve městě Jeseník a na Jesenicku

Loni každý občan v okrese Jeseník v průměru vytřídil 47,2 kg odpadu (papíru, plastů, skla, nápojových kartonů, kovů). V celé České republice to bylo 39,7 kg/občan/rok.

Město Jeseník bylo v třídění odpadů několikrát mezi třemi nejlepšími v republice, letos obsadilo první místo. V roce 2010 bylo v Jeseníku separováno dosud rekordních 69,4 kg v průměru na každého obyvatele.

Na tříděný odpad obce na Jesenicku vydávají v průměru 16 %, zatímco na odpad z popelnic musí vynaložit 57 % celkových nákladů na odpady (město Jeseník = 140 Kč / 512 Kč).

V popelnicích na Jesenicku končí přibližně 30 % biologicky rozložitelného odpadu.

Centrum zpracování bioodpadů pro Sdružení měst a obcí Jesenicka

Poloha zařízení: areál Řízené skládky S-003 a S-001 Supíkovice

Projektová kapacita kompostárny: 5500 t/rok

Zpevněné a manipulační plochy: 3686 m2

Technické vybavení kompostárny: traktor s čelním nakladačem, kontejnery 30 m3, drtič dřevního odpadu a odřezů z údržby zeleně, samochodný překopávač kompostu š. 2,5 m, homogenizátor s drapákem, rotační síto, přenosné čerpadlo do jímky pro závlahu kompostu, kompostovací plachta délky 85 m pro zakrývání hrázek, automatický navíječ zakrývacích plachet, měřicí zařízení.

Každá z 19 obcí na Jesenicku zúčastněných na projektu má svůj kalendář svozu bioodpadů.

FOTO: ARCHIV MĚSTA JESENÍK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *