Novela vyhlášky č. 383/2001 vyšla ve Sbírce zákonů

Pod číslem 83/2016 Sb. vyšla dne 14. března ve Sbírce zákonů vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.

Očekávaná novela vyhlášky č. 383/2001 Sb. navazuje na novelu současného zákona o odpadech. Podle vyjádření Ministerstva životního prostředí by však nyní novelizované vyhlášky měly vyhovovat i připravovanému zákonu o odpadech.

Obsáhlá novela vyhlášky přináší několik významných změn:

* rozšíření seznamu odpadů, na které se vztahuje povinnost identifikace odpadů a osob a povinnost vést evidenci o těchto skutečnostech (§ 8),

* změny pro nebezpečné odpady: shromažďování (§ 5), označování NO (příloha č. 29), nový ILNO (příloha č. 3), ohlašování přepravy NO (§ 25 a příloha č. 26),

* zavádí se identifikační čísla zařízení (IČZ, § 24a vyhlášky),

* změny v evidenci odpadů: nové znění přílohy č. 20 (Hlášení o produkci a nakládání s odpady), přílohy č. 22 (hlášení údajů o zařízení), přílohy č. 25 (hlášení krajského úřadu o vydaných rozhodnutích) a přílohy č. 27 (dopravce odpadů),

* minerální oleje jsou vyňaty z povinnosti zpětného odběru a nadále spadají do gesce zákona o odpadech.

Novela nabyla účinnosti dnen vyhlášení. Přechodná ustanovení platí pro povinnosti týkající se nebezpečného odpadu: začnou být aktuální ke dni 31. května 2016. Do té doby lze používat současný stav, od 1. červa letošního roku však již musí být značení NO prováděno podle nové vyhlášky č. 83/2016 Sb. Velmi podstatná jsou data účinnosti jednotlivých ustanovení: identifikační čísla provozovny musí mít provozovatel od 1. května 2016. Původci odpadů a oprávněné osoby jsou povinni používat identifikační číslo provozovny při vedení evidence po 30. červnu 2016.*

– ork –

 

Podrobně se budeme novele věnovat  v květnovém čísle časopisu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *