Nové knihy

ODBORNÝ SLOVNÍK Anglicko-český a česko-anglický odborný slovník Ekologie a ochrana životního prostředí autorů Pavla Křivky a Jiřího Růžičky (vydala Loxia, Praha 1999) představuje komplexní dílo z oboru translantologie a zabíhá i do oblastí encyklopedických. Zahrnuje odborné termíny ze všech oblastí...

ODBORNÝ SLOVNÍK

Anglicko-český a česko-anglický odborný slovník Ekologie a ochrana životního prostředí autorů Pavla Křivky a Jiřího Růžičky (vydala Loxia, Praha 1999) představuje komplexní dílo z oboru translantologie a zabíhá i do oblastí encyklopedických. Zahrnuje odborné termíny ze všech oblastí ochrany životního prostředí: obecnou ekologii, geobotaniku, ochranu přírody, geologii a hydrogeologii, zoologii i mezinárodní spolupráci. Rovněž zde naleznete termíny z oblasti čistší produkce, organické i anorganické chemie, energetiky i jaderných elektráren, odpadového hospodářství a čištění a úpravy vod a mnoha dalších.

Více než šestisetstránkový slovník je doplněn informačními tabulkami a přehledy. Především je zde přehled jednotek SI s jejich anglickým názvem, zkratkou, uvedením vedlejších jednotek, převodních koeficientů i dalších informací o veličině. Kromě základních fyzikálních jednotek nechybějí ani např. míry pro odměřování nápojů či přehled číslovek vyšších než jeden milion.

V oddílu o abiotickém prostředí nalezneme překlady názvů geologických období, názvy nerostů a především překlad termínů z katalogu odpadu podle vyhlášky č. 337/1997. Autoři zde podotýkají, že české názvy odpadů nejsou překladem anglických názvů do češtiny a naopak. Pro potřeby této publikace byly české názvy odpadů doslovně přejaty z vyhlášky a přiřazeny anglický názvům z Rozhodnutí č. 3/94/ES podle čísla odpadu. Na skutečných překladech názvu odpadů se v současné době intenzivně pracuje, aby mohly být kodifikovány. Přehled však může sloužit jako zdroj termínů pro běžné použití v odborné komunikaci.

V „biologické části“ uvádí slovník přehled (a překlad) hlavních vegetačních typů, ohrožených druhů vyšších rostlin, názvů stromů a keřů včetně jejich latinských názvů (velmi ulehčuje práci, neboť angličtina používá některé názvy rostlin synonymně pro více druhů). Dále je zařazen přehled ohrožených druhů obratlovců a sladkovodních ryb.

Pro náš vstup do Evropy jsou významné překlady názvů mezinárodních smluv, úmluv a dokumentů a životním prostředí včetně údajů o datu podepsání a nabytí účinnosti. Je zařazen také přehled významných mezinárodních konferencí o otázkách životního prostředí (opět včetně dat) a seznam mezinárodních organizací, institucí, komisí a programů, s krátkou informací o jejich činnosti, vzniku a sdružených subjektech, připojen je rovněž seznam anglických názvů významných českých institucí v oblasti životního prostředí.

Značnou část překladové části zabírá přehled české legislativy (stav k 1. 1. 1999) ze všech oblastí životního prostředí s plných překladem názvu předpisu či zákona včetně jeho čísla a údajů o novelizaci. Připojena je tabulka s vybranými nejvíce citovanými předpisy Evropského společenství. Slovník je doplněn rozsáhlým seznamem literatury.

Přestože některé informace či termíny časem zastarají nebo se změní, můžeme konstatovat, že v takovém rozsahu a komplexnosti u nás podobná publikace dosud nevyšla.

– jst –

DVOJE SKRIPTA

Incoteka Praha vydala skripta Kompostování odpadů (192 str.). Obsah publikace zahrnuje všeobecné základy a význam kompostování, technologii kompostování, základní zařízení pro kompostování, předpoklady a podmínky pro výstavbu kompostáren, příklady kompostáren v ČR a zahraničí, použití kompostu. vývoj kompostáren ve světě, kompostování systémem Biomull a Backhus, popis fermentačního bubnu ENVITAL, kompostárny systému Jansen a systému ORFA.

Rovněž byla vydána skripta Čištění spalin (160 str.). Tato skripta obsahují kapitoly o emisích škodlivin, opatřeních k zabránění emisí, odlučování znečištění ve formě částic, příkladech z praxe. odlučovačích filtrujících, elektrických s příklady použití, odlučovačích pracujících za mokra, výběrových kritériích pro odlučovače prachu, absorbci a příkladech z praxe.

– ba –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *