Nové knihy

Nové knihy FINANČNÍ MATEMATIKA PRO KAŽDÉHO Petr Dvořák, Jarmila Radová Již ve třetím vydání oblíbené publikace autoři vysvětlují základní matematické postupy v bankovní a finanční praxi. První část výkladu objasňuje matematické metody a postupy užívané v oblasti financí. Druhá část je zaměřena na...

Nové knihy

FINANČNÍ MATEMATIKA PRO KAŽDÉHO

Petr Dvořák, Jarmila Radová

Již ve třetím vydání oblíbené publikace autoři vysvětlují základní matematické postupy v bankovní a finanční praxi. První část výkladu objasňuje matematické metody a postupy užívané v oblasti financí.

Druhá část je zaměřena na konkrétní aplikace těchto postupů u všech důležitých bankovních produktů a finančních produktů, mezi něž patří například běžné účty, termínované účty, hypoteční úvěry, stavební spoření, směnečné obchody, factoring, forfaiting, dluhopisy, devizové obchody, finanční termínované obchody a další typy.

GRADA Publishing, 168 Kč včetně DPH.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Hana Březinová

Čtenář je proveden celým procesem sestavení účetní závěrky pro podnikatele v podvojném účetnictví, a to ve vazbě na daňové povinnosti, které s procesem účetní závěrky souvisejí. Počínaje vymezením právního a věcného rámce účetní závěrky, vnitřních předpisů, inventarizace, uzavírání rozvahových a výsledkových účtů až po uzávěrkové operace a sestavení účetních výkazů. Informace z publikace lze využít i při přípravě mimořádné účetní závěrky a od ledna 2001 mezitímní účetní závěrky.

GRADA Publishing, 168 Kč včetně DPH.

ZÁKONÍK PRÁCE A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Josef Hochman, Ladislav Jouza, Antonín Kottnauer

Text zahrnuje obsáhlou novelu Zákoníku práce i prováděcího nařízení vlády, které jsou platné od 1. ledna 2001, jejichž cílem je promítnutí směrnic Evropských společenství do českého pracovního práva a dosažení plné slučitelnosti s právem Evropských společenství a provedení právní úpravy některých současných problémů praxe.

Vedle textů ustanovení Zákoníku práce a nařízení vlády obsahuje práce výklad ustanovení, výňatky z důvodových zpráv, odkazy na související předpisy, přímé citace u příslušných ustanovení zákoníku práce, judikaturu a vzory nejčastěji používaných pracovněprávních úkonů.

LINDE Praha, 580 Kč včetně DPH.

MANKA A ŠKODY

Tomáš Jaroš

Manka a další finanční škody jsou nepříjemnými doprovodnými jevy podnikatelských aktivit. Souvisejí s nimi zejména otázky právní, účetní a daňové. Příručka proto hned v úvodu specifikuje ekonomickou a právní podstatu mank a škod a v dalších kapitolách vysvětluje celou problematiku z různých pohledů.

Základem zjištění manka je provedení inventury, která se řídí určitými zásadami. Následuje po účtování inventarizačních rozdílů, posouzení odpovědnosti za manko z pohledu pracovněprávních předpisů (úbytky zásob, nezaviněná manka a ztratné v maloobchodě, zaviněná manka) a dále posouzení z pohledu daňových a účetních předpisů, a to samostatně v podmínkách podvojného účetnictví a jednoduchého účetnictví. Těžiště daňového posouzení leží v daních z příjmů, ale autor se věnuje také dopadům do daně z přidané hodnoty a spotřební dani.

Kapitola věnovaná škodám je v úvodu členěna podle typu škody (škoda způsobená zaměstnancem nebo třetí osobou, škoda způsobená jiným subjektům), další části knihy jsou věnovány rozdílným režimům škody s následkem vyřazení majetku a škod řešitelných opravou nebo technickým zhodnocením. Stejně jako pro manka je i výklad pro škody zpracován z pohledu daní z příjmů, DPH a spotřebních daní.

SAGIT, 99 Kč včetně DPH.

Všechny knihy si můžete objednat na dobírku na adrese: Economia, a. s., VTÚ, Dobrovského 25, 170 55 Praha 7.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *