Nedostatečný postih se musí změnit

Nedostatečný postih se musí změnit PODTITULEK: Kriminalita a životní prostředí Ochrana životního prostředí je dnes pro ČR jednou z priorit vládní politiky v rámci přípravy vstupu do Evropské unie. Je však také nutno nově a lépe řešit otázky kriminality v oblasti ochrany životního prostředí. Za...

Nedostatečný postih se musí změnit

PODTITULEK: Kriminalita a životní prostředí

Ochrana životního prostředí je dnes pro ČR jednou z priorit vládní politiky v rámci přípravy vstupu do Evropské unie. Je však také nutno nově a lépe řešit otázky kriminality v oblasti ochrany životního prostředí.

Za nejzávažnější nedostatky při ochraně životního prostředí lze označit:

[*] Nakládání s odpady – zvláště při jejich dovozu a likvidaci (dochází např. k ukládání odpadů do vyuhelněných prostor nebo na rekultivovaná území na Ostravsku, některé skládky odpadů jsou provozovány bez stavebního povolení).

[*] Plošné kácení lesů a drancování nalezišť některých nerostů.

[*] Dovoz a vývoz ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. S tím úzce souvisí nelegální obchod s těmito živočichy a rostlinami.

[*] Pytláctví, kde kromě klasického pytláctví dochází např. k odstřelu zpěvných ptáků a jejich exportu pro gastronomické účely.

Trestné činy

V roce 1999 bylo zjištěno celkem 40 trestných činů v oblasti životního prostředí. Objasněno bylo 31 trestných činů, z toho 7 nedbalostních a 24 úmyslných, pro které bylo stíháno a vyšetřováno 30 osob, z toho 5 pro nedbalostní a 25 pro úmyslný trestný čin.

U nedbalostních trestných činů se jednalo převážně o dopravní nehody a nehody výrobních a zemědělských podniků, při kterých došlo k úniku toxických látek nebo ropných produktů a kontaminaci půdy. U úmyslných trestných činů šlo zejména o nezákonnou těžbu dřeva.

Podněty k trestnímu řízení u úmyslných trestných činů podali v sedmi případech občané, ve třech případech pořádková služba policie, v ostatních případech (osmnácti) inspekce životního prostředí a okresní úřady.

Orgány státní správy přitom nemají dostatečně účinné nástroje této kriminalitě zabránit a ani policie nemůže přesně doložit a analyzovat současnou situaci. Při zachování současného stavu by tato nezákonná činnost mohla v nejbližší budoucnosti výrazným způsobem poškozovat životní prostředí České republiky.

Řešení problému

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí přistoupilo k formulaci základních východisek pro řešení kriminality proti životnímu prostředí. Ministerstvo vnitra zahájilo přípravu koncepčního materiálu „Kriminalita proti životnímu prostředí – analýza a návrh opatření“, jehož cílem je navrhnout účinná opatření související s kriminalitou páchanou na životním prostředí.

Opatření směřují do oblastí:

[*] personální – posílení Policie ČR o specialisty na úseku boje s kriminalitou proti životnímu prostředí,

[*] organizační – specializace jednotlivých pracovišť,

[*] vzdělávání – pro rok 2000 jsou pro pracovníky MŽP a PČR připravena školení, jejichž cíly je co nejlépe připravit pracovníky na plánovanou integrovanou ochranu přírody,

[*] legislativní – do roku 1989 neobsahoval český trestní zákon samostatnou podstatu „trestného činu proti životnímu prostředí“.

Novelou trestního zákona provedenou v roce 1989 byly do zákona zařazeny dvě samostatné skutkové podstaty trestných činů. Přesto ani současná trestně právní úprava není jednoznačně dokonalá a neodpovídá potřebám ochrany životního prostředí. Chybí kvalifikace a kvantifikace ekologické újmy. Tento fakt zapříčiňuje nedostatečný nebo vůbec žádný trestněprávní postih odpovědné osoby.

Soudní praxe a vyšetřovatelé se setkávají s překážkami souvisejícími s odpovídajícím postihem pachatelů. Pro posouzení, zda se trestný čin stal, je zapotřebí znalecký posudek. Kvalitních odborníků – znalců, je však v oboru nedostatek.

Znalecké posudky často vytvářejí pracovníci České inspekce životního prostředí, kteří rovněž dávají v drtivé většině podnět k trestnímu stíhání. Toho však využívají obhájci pachatelů k namítnutí podjatosti.

Řada změn

V souvislosti se stavem legislativy na úseku ochrany životního prostředí se v současné době připravuje řada změn. Ministerstvo vnitra zpracovává nový zákon o správním trestání, který navrhuje např. nově upravit odpovědnost právnických osob, chápat recidivitu jako přitěžující okolnost a v určitých případech i jako okolnost podmiňující použití vyšší sankce.

Nová právní úprava přináší změny v druzích sankcí i výši pokut. Za „totalitního“ režimu v ČR neexistoval zákon o odpadech a odpadová politika nebyla žádným způsobem regulována. Teprve od roku 1991 existuje první právní úprava a od roku 1998 platí nový zákon o odpadech. Tento zákon přinesl v tranzitu odpadů radikální změnu a posun k pravidlům platným v zemích EU

Gabriela Bártíková,

Tisková Mluvčí

Ministerstva vnitra ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *