Nápravná opatření a pokuty

Zákon č. 185/2001 Sb. přenesl největší množství pokut na Českou inspekci životního prostředí. Co mají v kompetenci úřady obcí a krajů?Úřadům obcí s rozšířenou působností ponechal zákon o odpadech k pokutování pouze jiná porušení zákona a porušení povinnosti uložené rozhodnutím na základě zákona o...

Zákon č. 185/2001 Sb. přenesl největší množství pokut na Českou inspekci životního prostředí. Co mají v kompetenci úřady obcí a krajů?

Úřadům obcí s rozšířenou působností ponechal zákon o odpadech k pokutování pouze jiná porušení zákona a porušení povinnosti uložené rozhodnutím na základě zákona o odpadech. Zatím se nepodařilo objevit, jaká porušení zákona o odpadech spadají pod tato „jiná porušení“. V zákoně totiž nejsou blíže specifikována.
Zbývají tedy pouze porušení povinností uložených rozhodnutím. Porušení povinností vyplývajících ze zákona o odpadech (a žádné povinnosti nad rámec zákona do rozhodnutí vtělit nelze) však pokutuje inspekce. Zbývá snad jen ojedinělý případ, a to rozhodnutí o uložení povinnosti provozovateli zařízení v mimořádných případech odstranit odpad. Porušení tohoto rozhodnutí se snad jako jediné u inspekce nenajde.
Jediný případ, kdy může obec uložit v přenesené působnosti pokutu firmám, je ten podle paragrafu 80. Jde o případ, kdy původce nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem. To se však zase netýká rozšířené působnosti obcí.
Jen s pokutou
Současně s pokutou se mohou stanovit samostatným rozhodnutím také nápravná opatření a lhůty. Jiné případy možnosti uložit nápravná opatření zákon neuvádí. Tato situace, kdy lze nápravná opatření uložit jen s pokutou, velmi svazuje úřadům obcí s rozšířenou působností ruce.
Často se vyskytují případy, kdy samo rozhodnutí s uloženými nápravnými opatřeními (i bez pokuty) by zcela splnilo účel – zejména pokud by se jednalo o opatření, která pro firmu představují určité náklady. Pokud by nemusela firma platit pokutu, mohla by peníze investovat pro zajištění řádného odpadového hospodářství. Dá se říci, že obcím zůstala sice kontrolní činnost, ve většině případů zjištěných nedostatků jsou však samy, pokud k nápravě nestačí jen ústní domluva, bezmocné.
Pověřený úřad obce s rozšířenou působností může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí (§ 79 odst. 1 písm. h). Jedná se určitě o výjimečné opatření, které by zcela jistě mělo i soudní dohru. Je-li pověřený úřad obce s rozšířenou působností zmocněn k takovému krajnímu zásahu, je skutečně nepochopitelné, proč by nemohl být zmocněn k daleko mírnějším opatřením, jako je uložení nápravných opatření při pochybeních menšího významu. Nesplnění nápravných opatření by navíc mohl také sám pokutovat, protože pokutování za nedodržení povinností uložených rozhodnutím tomuto úřadu zákon přiznává.
Čí je příjem?
Zákon č. 320/2002 Sb. – kromě přesunu kompetencí – v některých bodech zasáhl i do podstaty zákonů. Tak např. v zákoně o odpadech nechal § 68 odst. 5 vyškrtnout. Zde se hovořilo o tom, že pokuty uložené orgánem obce v přenesené působnosti jsou příjmem rozpočtu obce, na jejímž katastru došlo k porušení povinností. V § 70 se sice hovoří o tom, že pokuta uložená obecním úřadem je příjmem obce, jedná se však o pokuty za přestupky. Zůstává tedy otázkou, kdo bude příjemcem pokuty uložené obecním úřadem podle § 66 odst. 1.
Obdobně zůstává záhadou, proč tentýž zákon vyškrtnul z § 79, dnes platného pro obecní úřady s rozšířenou působností, odstavec 2, který dříve ukládal okresnímu úřadu, aby při posuzování žádostí o udělování souhlasů hodnotil zejména jejich soulad s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a se závaznými částmi plánu odpadového hospodářství ČR. Je pravda, že by se hodil spíše soulad s plánem odpadového hospodářství kraje, ale v dnešním platném znění to díky škrtu tohoto odstavce vypadá tak, jako by se obce s rozšířenou působností neměly o soulad se zákonem a prováděcími předpisy vůbec zajímat. Kraji tento odstavec zůstal zachován.
-pst –

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *