Na Kysuciach nečakajú na zázrak

Odpad je jedným z rozhodujúcích faktorov tvorby a ochrany životného prostredia. A ak človek prostredie, v ktorom žije, tvorí, potom toto prostredie prispieva k jeho výchove. Zrejme aj tieto argumenty napomohli k tomu, že samosprávne orgány v meste Turzovka a obciach Staškov, Olešná, Podvysoká,...

Odpad je jedným z rozhodujúcích faktorov tvorby a ochrany životného prostredia. A ak človek prostredie, v ktorom žije, tvorí, potom toto prostredie prispieva k jeho výchove.

Zrejme aj tieto argumenty napomohli k tomu, že samosprávne orgány v meste Turzovka a obciach Staškov, Olešná, Podvysoká, Vysoká nad Kysucou, Dlhá nad Kysucou, Korňa a Makov začali riešiť problémy nakladania s odpadom razantnejšie. Pochopili, že už nie je čas ďalej čakať na zázrak a na pomoc zo značne obmedzených štátnych zdrojov.

Už v roku 1998 mesto Turzovka a zúčastnené obce založili „Združenie TKO SEMETEŠ, nezisková organizácia“. Cie3/4om je spoločne riešiť a zabezpečiť chod skládky TKO SEMETEŠ, ukončiť a rekultivovať starú a postaviť novú skládku, zaviesť separovaný zber, vývoz a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu, odpadu zo žump a septikov a vybraných druhov nebezpečného odpadu.

Už v priebehu rokov 1997-1998 započali so separovaným zberom (okrem obcí Olešná a Klokočov), spoločným prevádzkovaním skládky a přípravou novej skládky (výstavba by mala začať v prvom štvrťroku 2000.

VÝSLEDKY SEPAROVANÉHO ZBERU

Takmer rok a pol existencie separovaného zberu preukázalo nielen radikálne zníženie objemu odpadu odvážaného na skládku, ale aj opodstatnenosť a výhodu širokej a dôraznej aktivizácie občanov. Zatia3/4 čo v roku 1996 bez separovaného zberu sa z mesta Turzovka vyviezlo na skládku 3393 ton komunálneho odpadu, v roku 1998 pri separovanom zbere sa tento objem znížil o viac ako 50 %.

Podobne aj v obci Staškov zaznamenali zníženie o cca 41 %, v Podvysokej o 60 %, v Korni o 50 %. Naopak, v Olešnej, kde separovaný zber zatia3/4 nezaviedli, sa v roku 1998 (oproti roku 1996) objem odpadu zvýšil o približne 12 %. Počas 16 mesiacov bolo vyseparovaných asi 20 ton skla, 10 ton plastov a 8 ton železných a neželezných kovov.

Tieto výsledky nie sú zadarmo. Okrem správne zvoleného systému separovaného zberu, účinnej pomoci firmy TEEP Bratislava, s ktorou združenie spolupracuje, samosprávne orgány mesta Turzovky a zúčastnených obcí prípravu a realizáciu separovaného zberu zabezpečovali v úzkom spojení so zastupite3/4stvami. O propagáciu a osvetu sa postarali prostrednictvom obecného a mestského rozhlasu, káblovej televízie, letáčikov i na verejných zhromaždeniach občanov, v školách, církevných zariadeniach apod.

Plány do budúcna

Združenie TKO Semeteš, nezisková organizácia, ktorá túto činnosť a zámery zabezpečuje, poskytuje práce a služby predovšetkým pre svojich zakladate3/4ov, pričom ceny sú stanovené ako „reálne“, bez akéhoko3/4vek navyšovania o zisk, vysoké režijné náklady atd.

Združenie získalo majetok vkladom zakladate3/4ov a z dotácií. Na konci roku 1998 disponovalo majetkom v hodnote takmer 2,3 mil. Sk. Pred kolaudáciou je novopostavená triediareň na separované zložky odpadu, pripravuje sa prevod ďalšieho majetku do združenia – asi 1,5 mil. Sk (zberové vozidlá). V druhom polroku 1999 sa zaviedol separovaný zber v ostávajúcich obciach a uskutočnila sa zmena súčasného systému separovaného zberu na adresnejší „vrecový systém“.

Aj napriek týmto úspechom sú zainteresovaní starostovia na chválu skúpi. Uvedomujú si, že najväčšie úlohy ich ešte len čakajú: výstavba novej riadenej skládky, na ktorú treba získať investičné prostriedky vo výške asi 40 mil. Sk, uzávierka a rekultivácia starej skládky a divokých skládok a ďalší rozvoj separovaného zberu.

Podstatné však je, že už poznajú vlastnú cestu a na svojej strane majú občanov, pre ktorých to robia, ale bez ktorých by to nešlo.

JÁN DODEK,

predseda správnej rady Združenia TKO SEMETEŠ

MILAN LUKÁČ,

riaditel‘

FOTO ARCHÍV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *