Ministerstvo chce více spolupracovat s potravinovými bankami

V rámci předcházení vzniku odpadů chce Ministerstvo životního prostředí více spolupracovat s potravinovými bankami. Záměr se stal také součástí návrhu Plánu odpadového hospodářství.

Na naše otázky odpovídal Jaromír Manhart, ředitel Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

Máte představu, jak by měla tato spolupráce s potravinovými bankami vypadat?

Mezi odpadové toky, které byly vytipovány jako důležité z pohledu předcházení vzniku odpadů, patří odpady z potravin.

Ministerstvo životního prostředí proto mezi cíli pro předcházení vzniku odpadů uvádí: „Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace).“

Potravinové banky sehrávají roli aktivního zprostředkovatele využití potravin. Ministerstvo zmapovalo jejich aktivity v analytické části nového dokumentu „Program předcházení vzniku odpadů ČR“. Rovněž se na jaře letošního roku uskutečnilo jednání se zástupci České Federace potravinových bank, kde byly diskutovány různé problémy spojené s činností této dobrovolné organizace. Ministerstvo vítá aktivity této organizace a přislíbilo další spolupráci dle potřeby České Federace potravinových bank.

Hodlá se MŽP zapojit do snahy o zjednodušení legislativy v souvislosti s darováním potravin?

Víme, že potravinové banky narážejí ve své praxi na řadu problémů. Spolupráce s obchodními řetězci je přínosná, nicméně současně je silně omezována problematikou zdanění darovaných potravin.

Problematické je zdanění DPH v případě darování potravin, u nichž obchodník, popř. výrobce uplatnil nárok na odpočet daně při pořízení zboží, popř. vstupů pro výrobu zboží. V takovém případě je pak obchodník nebo výrobce, povinen odvést DPH při darování zboží. Je třeba připomenout, že oblast DPH je vysoce harmonizována v rámci EU, proto jsou omezené možnosti pro neuplatnění daně. Je nutné sledovat vývoj v rámci EU a případně reagovat na změny, které však musí být v souladu s právem EU. Toto je v gesci Ministerstva financí.

Legislativní požadavky na např. zkrmování zbytků z jídelen atd. jsou poměrně striktní, chystají se v tomto oboru nějaké změny?

Zde se opět jedná o část problematiky, která přímo nenáleží do kompetence Ministerstva životního prostředí, ale Ministerstva zemědělství, a to samozřejmě musí rovněž vycházet z unijních předpisů, jako je např. nařízení Komise (EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě. V této chvíli nám není známo, že by se legislativní podmínky v této oblasti měnily. Jelikož však patří vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní mezi důležité skupiny odpadů, Ministerstvo životního prostředí v rámci přípravy nového Plánu odpadového hospodářství ČR na období 2015-2025 věnuje této specifické skupině odpadů rovněž pozornost.

Jaké další možnosti vidí MŽP v tomto oboru?

Problematika celého cyklu potravin různorodá se dotýká více resortů, např. zdravotnictví, pokud se týká bezpečnosti zdraví občanů, ale rovněž kontrolních orgánů, celé řady výrobních odvětví, obchodu, podpory výzkumu a inovací v této oblasti, odborných svazů, nevládních a dobrovolných organizací. Důležité je chování spotřebitele včetně toho, že bude mít dostatek informací v oblasti spotřeby potravin a prevence vzniku odpadů z potravin.

Jak je vidět, aktérů, kteří mohou ovlivnit jak kvalitu potravin, tak ovlivnit skutečnost, aby nedocházelo k nadměrnému plýtvání s potravinami, je celá řada a Ministerstvo životního prostředí zde hraje důležitou roli, jak v oblasti předcházení vzniku odpadů, tak v oblasti využívání již vzniklých odpadů. V rámci pracovní skupiny k Programu předcházení vzniku odpadů ČR řešíme všechny tyto výše uvedené klíčové otázky se všemi zainteresovanými resorty.

Je třeba rovněž zdůraznit, že tato problematika se stává jednou z prioritních oblastí v EU.

Pro informaci čtenářům uvádíme webovou stránku ministerstva, na které je zveřejněn návrh Programu předcházení vzniku odpadů: http://www.mzp.cz/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *