MALÁ ENERGETICKÁ CENTRA

POTENCIÁL FYTOPALIV Projekt využití alternativních zdrojů energie v podmínkách České republiky a zajištění finančních zdrojů pro realizaci s účastí státu hledá cesty, jak rozšířit perspektivní technologie, nezávislé na neobnovitelných zdrojích. Prioritou by mělo být dosažení úrovně a stavu využití...

POTENCIÁL FYTOPALIV

Projekt využití alternativních zdrojů energie v podmínkách České republiky a zajištění finančních zdrojů pro realizaci s účastí státu hledá cesty, jak rozšířit perspektivní technologie, nezávislé na neobnovitelných zdrojích.

Prioritou by mělo být dosažení úrovně a stavu využití alternativních zdrojů energie srovnatelné s vyspělými státy Evropy. Projekt společnosti Separa-Eko se zabývá především výrobou energie z biomasy přímým spalováním.

PŘÍMÉ SPALOVÁNÍ

Potenciál pevných fytopaliv pro ČR je odhadován celkem na 10 500 000 t/rok. Značné rezervy jsou v pozemcích nevyužívaných k intenzivní zemědělské výrobě. Jedná se o stovky tisíc hektarů vhodných pro pěstování rychle rostoucích a energeticky zajímavých dřevin. V opačném případě hrozí těmto pozemkům degradace, proto lze očekávat v tomto ohledu významný státní zájem.

Způsob přímého spalování biomasy je vhodný jak pro malé objekty (rodinné domky), tak pro poměrně velké centrální zdroje tepla (v zahraničí jsou v provozu až do výkonu 50 MW). U nás je možno uvažovat s výkony do 10 MW.

Pokud jde o výrobu energie z biomasy, je nejefektivnější variantou výstavba centrálních tepelných zdrojů v menších obcích (do 8 MW), využívajících spalování, nebo zplyňování biomasy k výrobě tepla, popř. elektrické energie a ohřevu teplé užitkové vody (TUV). Po technické i ekonomické stránce jsou v praxi odzkoušena a ověřena zařízení na přímé spalování biomasy o jednotkovém výkonu 50 až 500 kW (školy a menší nemocnice). Několik obcí má vybudován centrální tepelný zdroj a příslušné rozvody tepla o jednotkovém výkonu od 1,6 do 5 MW.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ

Z hlediska projektové připravenosti až do úrovně schváleného územního řízení je pro realizaci záměru vytápění na principu využívání alternativních zdrojů – spalování biomasy – připraveno 17 obcí. Pro tyto obce je již zpracována kompletní ekonomická rozvaha. Podle výsledků vyhledávacích studií je v současnosti v ČR vytipováno dalších 23 obcí, které jsou vhodné pro výstavbu malého energetického centra a využití spalování biomasy pro vytápění a ohřev TUV. Proces vyhledávání příznivých lokalit ještě zdaleka nebyl ukončen a lze předpokládat, že v budoucnu budou vyhledány a připraveny k realizaci další vhodné lokality pro umístění malého energetického centra.

Celkový investiční objem finančních prostředků potřebný pro realizaci záměru v připravených 17 obcích je 1,0 mld. Kč (cca. 35,5 mil. USD). Pro potenciální výstavbu energetických center v dalších 23 vybraných obcích lze investiční náklady odhadnout na další 1,7 mld. Kč (cca. 50 mil. USD)

NÁVRATNOST INVESTIC

Z vypracovaných ekonomických rozborů pro 17 obcí vyplývá návratnost vložených investic v rozmezí 5-10 let, podle konkrétního případu v závislosti na místních podmínkách. Do těchto údajů nejsou zahrnuty pravděpodobné státní dotace, ani není brán v úvahu předpokládaný vývoj cen energií. Při přihlédnutí k těmto dvěma aspektům bude ziskovost projektu, resp. jeho návratnost výrazně lepší.

PERSPEKTIVNÍ ZÁMĚR

Investice do využívání alternativních energetických zdrojů je perspektivní podnikatelský záměr.

Problém, na kterém závisí rozvoj a větší rozšíření předkládaného řešení, je v zajištěnosti finančních investičních prostředků.

Vedle konkrétně popsané varianty přímého spalování biomasy v malých energetických centrech je dlouhodobě perspektivní energeticky úsporná výroba briket pro spalování v lokálních topeništích, a to jak briket z čisté rostlinné biomasy (sláma, dřevěné štěpky), tak i briket s příměsí jiných spalitelných odpadů (čistírenské kaly, textilní, papírenský odpad atd.).

JAROSLAV KALOUS,

Separa-Eko, s. r. o.

Ekonomika vzorového projektu energetického centra v malé obci

Počet obyvatel cca. 6000

Obydleno cca. 1000 domů,

z toho 900 rodinných

Celková rozloha obce 2000 ha

Celkové investice 58,7 mil. Kč

Celkové provozní náklady 4,4 mil. Kč/rok

Hrubé tržby

(Prodej tep. energie 250 Kč/GJ) 18 mil. Kč/rok

Náběh výnosů z tržeb od 30 do 170 % v průběhu 15 let

Doba úhrady (v běžných cenách) 5,3 roků

Čistý zisk obce

po 15-tiletém provozu centra 177 mil. Kč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *