Kde jsou vhodné podmínky, je třeba se sběrem začít

Mnoho obcí bude muset po Novém roce přemýšlet o tom, jak zavést sběr bioodpadů. V některých obcích a regionech však tento sběr už úspěšně funguje.

Na zkušenosti jsme se zeptali Pavla Gregora, jednatele společnosti ESKO-T, s. r. o., jež působí v rámci svazku obcí Skládka TKO Třebíč, který je také jejím jediným zakladatelem.

Jak dlouho sbíráte biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), kolik lidí se na tom podílí a jaký systém jste k tomuto účelu zavedli?

BRKO jsme začali pilotně sbírat před devíti lety v jedné obci – začínali jsme s dvaceti kusy 240 l compostainerů od firmy SSI Schaefer. Postupně druhů nádob přibývalo a počet obcí se zvyšoval, takže dnes svážíme ze 111 obcí, kde je rozmístněno 217 kusů 240litrových, 624 kusů 770litrových nádob a 67 kusů velkoobjemových kontejnerů. Nejméně dvakrát tak velké množství nádob však bude nutné doplnit, aby se pokryly veškeré požadavky. Systém sběru biologicky rozložitelných odpadů (BRO) je součásti uceleného systému separace odpadů v naší svozové oblasti. Občané mají možnost zdarma odkládat BRO také v síti 15 sběrných dvorů a do uvedených nádob. Systém může dobře fungovat i díky snaze obcí prodávat občanům za zvýhodněnou cenu kompostéry pro domácí kompostování. V regionu působí téměř komunitních kompostáren a čtyři klasické.

Jak vysoké byly zhruba náklady na zavedení systému a dosáhly města a obce na nějakou dotaci na zavedení sběru?

Na tuto otázku se mi těžko odpovídá. Veškeré nádoby a svozová technika jsou totiž v majetku naší společnosti a obce na ně nijak nepřispívaly. Ale to je dáno tím, že zřizovatelem naší společnosti ESKO-T je svazek obcí »Skládka TKO«. K pořízení nádob a techniky používáme jak vlastní peníze, tak podporu z Operačního programu Životní prostředí a Krajského úřadu Kraje Vysočina. Orientační ceny této techniky jsou uvedeny v tabulce.

Projevilo se zavedení sběru biologicky rozložitelného odpadu nějak konkrétně v nákladech na komunální směsný odpad, například ve snížení jeho množství?

Na celkovém snížení množství komunálního odpadu se podílí jak separace biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO), tak další komodity, jako je sklo, papír, plasty a nápojové kartony. Jejich množství meziročně stoupá, zatímco množství komunálního odpadu meziročně klesá. Nedá se říci, že zavedením sběru BRKO klesne množství komunálního odpadu. Nárůst jeho množství se zpočátku spíše pouze zastaví a teprve až později spolu s ostatní separací sběr BRKO napomáhá k poklesu množství komunálního odpadu.

Byla třeba nějaká zásadní kampaň na podporu sběru bioodpadů? Jak jeho zavedení lidé přijali?

Informační kampaň musí být opakovaná a na více úrovních: Ať už jsou to webové stránky, regionální noviny, obecní zpravodaje, letáky, nebo besedy v obcích. Občané zavádění další komodity třídění přijali velice rychle. Na kvalitě informační kampaně závisí i kvalita sbíraného BRKO.

Jaké máte zkušenosti s odbytem kompostů z vašich kompostáren?

To je největší problém celého systému. Zemědělci o hotový kompost nemají zájem, i když je certifikovaný. Vezmou ho pouze zdarma, nebo když jim dokonce zaplatíte. Za takové situace udržet ekonomiku provozu kompostárny je velmi složité. Na jedné straně stát pomocí dotací investuje nemalé finanční prostředky do výstavby kompostáren, systémů sběru a svozu BRO, ale není schopen dohodnout se se zemědělci na odběru kvalitního kompostu. Pak dochází k takovým paradoxům, že vyrobený kompost se suší a dává se do tepláren jako palivo.

Co soudíte o povinném zavedení plošného sběru BRKO a náročnosti tohoto kroku pro města / obce / svozové firmy?

Kde k tomu existují vhodné podmínky, je se zavedením sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu určitě nutné začít. Je však třeba dotáhnou i efektivní využití vyrobeného materiálu, aby to, co děláme, bylo smysluplné a neplnili jsme jen směrnici Evropské unie. Z výše uvedeného je patrné, že jistá finanční náročnost zde je. Na tuto otázku se však musí hledět v kontextu celého nakládání s komunálními odpady s výhledem do budoucna.

Orientační ceny nádob a techniky

Vybavení Cena
Nádoba 240 l 1 100 Kč/ks
Nádoba 770 l 3 900 Kč/ks
Velkoobjemový kontejner 35 000 Kč/ks
Svozové auto 4,8 mil. Kč/ks
Hákový nosič kontejnerů 2,1 mil. Kč/ks

ZDROJ: ESKO-T

Svazek obcí Skládka TKO Třebíč

Cílem svazku obcí Skládka TKO Třebíč je zabezpečit pro své členy nakládání s odpady dle platných zákonů, za přijatelné ceny a na všechny aktivity zajistit co nejvíce zdrojů z fondů EU a ze SFŽP, a nezatěžovat tak rozpočty jednotlivých členů.

Svazek byl založen v říjnu 1992, nyní má 166 členů z okresů Třebíč, Znojmo a Jihlava.

Skládka TKO Petrůvky má rozlohu sedmi hektarů při projektované kapacitě 600 000 t. Do provozu byla uvedena v roce 1994.

Svoz zajišťuje společnost ESKO-T, s. r. o., založená svazkem obcí v roce 1997.

Síť 12 sběrných dvorů a centrálního překladiště funguje na území svazku od ledna 2001.

Moderní třídicí linka v Třebíči je v provozu pro potřeby členů od ledna 2003.

Využívání skládkového plynu na skládce se děje od roku 2005.

Rekultivace skládky TKO Petrůvky probíhá průběžně od roku 2004.

ZDROJ: ESKO-T

Největším problémem systému je to, že zemědělci o hotový kompost nemají zájem, i když je certifikovaný. Vezmou ho pouze zdarma, nebo když jim dokonce zaplatíte. Udržet ekonomiku provozu kompostárny je pak velmi složité.

V současnosti se bioodpady svážejí z území 166 členských obcí svazku.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *