Archiv pro rubriku: Nakládání s odpady

Filtr

PODPORA Z EVROPY

Celkem 138 žádostí o poskytnutí příspěvku z Fondu malých projektů programu (FMP) se sešlo na Okresní hospodářské komoře (OHK) v Brně. K rozdělení na dotace je připraveno 218 000 euro, tedy více než sedm miliónů korun. Program CBC Phare se týká projektů neinvestičního charakteru s přeshraničním...

Kategorie: Nakládání s odpady

Několik otazníků

Zemědělské odpady na Kladensku Zemědělství patří mezi základní pilíře ochrany životního prostředí. Kde pro něj u hospodáře chybí cit, tam se jen obtížně daří prosazovat zákon o odpadech a příslušná nařízení vlády. Mnohé odpady pocházejí ze živočišné výroby a při správně zvolené technologii je lze...

Kategorie: Nakládání s odpady

BIOLOGICKÉ METODY

Podstatou všech biologických technologií dekontaminace je využití schopnosti organismů spotřebovávat organické škodliviny jako zdroje uhlíku pro získání energie. Mezi nejrozšířenější a také nejdéle používané biologické metody patří např. kompostování nebo i čištění splaškových vod. Biodegradace...

Kategorie: Nakládání s odpady

Bezplatná služba

Ekologická likvidace autovraků Nová legislativa doslova vymazala z provozu desítky tisíc vozů. Odliv z evidence dopravních inspektorátů se však neprojevuje na nárůstu autovraků u zpracovatelů kovového odpadu. Náznaky zvýšeného zájmu o předání automobilových stařečků - autovraků k likvidaci nejsou...

Kategorie: Nakládání s odpady

PŘEHLED LEGISTATIVY

PLATNÉ PŘEDPISY K 1. 1. 2000 Obecně závazné právní předpisy pro oblast odpadového hospodářství Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb. - 125/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly,...

Kategorie: Nakládání s odpady

Neobvyklá spolupráce

SKLÁDKA V AKTIVNÍM LOMU Skládka společnosti INGEO v Košťálově je pozoruhodná tím, že se odpad ukládá v aktivním melafyrovém lomu. Provozovat skládku v těsném sousedství aktivního lomu sice není jednoduché, soužití skládky a lomu v jedné lokalitě však paradoxně přináší oběma stranám více výhod než...

Kategorie: Nakládání s odpady

Nové knihy

ZÁKONY O ZAMĚSTNANOSTI A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍ Jouza, L.: Zákony o zaměstnanosti a předpisy souvisící. Komentář. LINDE Praha, a. s., Praha 1999, 328 s. Zákon o zaměstnanosti patří vedle zákoníku práce k nejdůležitějším předpisům, které upravují pravomoci a povinnosti zaměstnavatelů i práva a nároky...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Ke vzniku České asociace odpadového hospodářství vedly především kladné zkušenosti s fungováním soukromého sektoru v oblasti odpadového hospodářství v mnoha evropských zemích, a absence profesního sdružení v oblasti nakládání s odpady, které by zastupovalo především soukromou sféru u nás. Asociace...

Kategorie: Nakládání s odpady

SLOVNÍČEK TERMÍNŮ

backfill - 1. zásyp, zához, zahrnutí, zasypání; 2. zasypat background concentration - koncentrace pozadí documentation - podklady (projektová dokumentace) balance - 1. rovnováha; 2. bilance (hmotnostní, energetická apod.; 3. účetní bilance, rozvaha; - of nature - přírodní rovnováha balanced...

Kategorie: Nakládání s odpady

SERVER http: //www.sfzp.cz

Po představení ministerského serveru v minulém čísle navštívíme tentokrát další z orgánů státní správy, konkrétně server Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Na hlavní stránce tohoto graficky poměrně zdařilého a přehledného serveru (kvalitní grafika je však na úkor delšího načítání stránek)...

Kategorie: Nakládání s odpady