Archiv pro rubriku: Nakládání s odpady

Filtr

OMEZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ

Dne 22. června se ministři životního prostředí zemí Evropské unie dohodli na omezeních znečištění ovzduší ze zdrojů elektrické energie a stanovení horních limitů na čtyři nejvýznamnější látky, které znečišťují ovzduší. Emise oxidu siřičitého ze stávajících elektráren budou sníženy více než o...

Kategorie: Nakládání s odpady

EVROPSKÁ UNIE A MY

LEGISLATIVA PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Přehled legislativy Evropské unie pro oblast nakládání s odpady zahrnuje skoro třicet základních předpisů, které se po našem připojení k unie stanou pro nás závaznými. Právní prostředí unie je velmi dynamické a rychle se mění. Uvedené předpisy zachycují stav k...

Kategorie: Nakládání s odpady

PRÁVO NA INFORMACE

Evropská komise navrhla novelizovat dosud platnou direktivu z roku 1990 o právu občanů na informace o životním prostředí. Návrh předpokládá zkrácení doby, za kterou se má občan dostat k žádané informaci, ze dvou na jeden měsíc. Rovněž byly zpřesněny podmínky výjimek, na jejichž základě lze...

Kategorie: Nakládání s odpady

OBNOVITELNÉ ZDROJE

V nedávné době se změnil postoj státu k energetickému využití biomasy, a to z důvodu očekávaného přidružení ČR do EU. Dosavadní energetická koncepce, založená na fosilních palivech a jaderné energii, omezovala zavádění obnovitelných zdrojů energie (OZE) v České republice. Zejména uplatňování...

Kategorie: Nakládání s odpady

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ŽIVOTA

EKOLOGICKÉ STANDARDY PODNIKÁNÍ Evropská unie si vytkla princip trvale udržitelného rozvoje za jednu ze svých zásad (čl. 2 Smlouvy o ES). Pro její naplnění usiluje nejen o zachování čistého životního prostředí, zdraví a přírodního bohatství v širokém slova smyslu. Promítá toto úsilí i do regulace...

Kategorie: Nakládání s odpady

NOVÉ KNIHY

MEZINÁRODNÍ DOKUMENTY O LIDSKÝCH PRÁVECH Vladimír Adamus Z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně závazné a mají přednost před naším zákonem, pokud jsou ratifikovány a vyhlášeny, jen mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách. Autor nabízí jak...

Kategorie: Nakládání s odpady

Představujeme

Informační centrum Evropské unie (ICEU) při delegaci Evropské komise v České republice slouží jako objektivní, nepolitické, odborné a snadno přístupné "informační okno" Evropské unie a je pro občany České republiky prvním kontaktním místem, pokud jde o záležitosti týkající se EU. Cílem je zvýšit...

Kategorie: Nakládání s odpady

VYBRANÉ ZKRATKY EU

AC - Associated Countries - přidružené země BEP - Business Environmental Programme - podnikatelský program pro oblast životního prostředí BNCZK - billio(s) of CZK - miliarda(y) Kč CBC - Cross Border Co-operation - přeshraniční spolupráce CEI - Czech Environmental Inspection - Česká inspekce...

Kategorie: Nakládání s odpady

Internetové stránky

Informace odevšad Následující přehled přináší informace o celé řadě internetových stránek. V první části jsou to stránky a servery Evropské unie, v části druhé různé světové servery, zabývající se převážně odpadovým hospodářstvím. Jejich množství je však takřka nevyčerpatelné - na každé webové...

Kategorie: Nakládání s odpady

První byl Zlín

změna systému řízení Zlín je nejen prvním městem, které podepsalo Mezinárodní deklaraci o čistší produkci v ČR, ale je v českých podmínkách také prvním městem, které od jednotlivých projektů čistší produkce přechází k budování uceleného environmentálního systému řízení. Zavádění takového systému...

Kategorie: Nakládání s odpady