EKOLOGICKY VYHOVUJÍCÍ POSTUPY

Organizace CZ Biom již řadu let vede kampaň pro uplatnění technologií energetického využití biomasy v České republice. Hlavní důvod této snahy je omezení produkce skleníkových plynů a zastavení změn klimatu v zájmu budoucích generací. Neuspokojivý stav v odpadovém hospodářství v České republice,...

Organizace CZ Biom již řadu let vede kampaň pro uplatnění technologií energetického využití biomasy v České republice. Hlavní důvod této snahy je omezení produkce skleníkových plynů a zastavení změn klimatu v zájmu budoucích generací. Neuspokojivý stav v odpadovém hospodářství v České republice, který má za následek zvyšující se zátěž životního prostředí, nás nutí k rozšíření našich ekologických aktivit i do této oblasti.

Nyní se zástupci CZ Biom rozhodli angažovat v další kampani: zavedení ekologicky vyhovujících postupů nakládání s bioodpady v České republice.

EVROPSKÉ POSTUPY

Důvodem pro tuto kampaň je, že stávající způsob nakládání s bioodpady se v České republice neúměrně odlišuje od evropských států, zejména SRN, Rakouska, Švýcarska, Holandska a dalších. Legislativa i vlastní praxe nakládání s bioodpady v těchto státech uplatňuje ekologicky vyhovující technologie látkové a energetické recyklace v návaznosti na separovaný sběr komunálních odpadů. Skládkování bioodpadu je legislativně omezováno a cenově znevýhodňováno a v Holandsku zcela zakázáno. Podporuje se budování bioplynových stanic s kogeneračním způsobem výroby tepla a elektrické energie z bioplynu a provoz kompostáren. Zemědělské využívání čistírenských kalů je legislativně usměrňováno tak, že nedochází k nadměrné kontaminaci zemědělské půdy cizorodými látkami.

LIBERÁLNÍ LEGISLATIVA

V České republice končí bioodpad jako složka směsného komunálního odpadu na skládkách, případně je likvidován ve spalovnách komunálních odpadů. Liberální legislativa odpadů v České republice a nízké poplatky za ukládání odpadů na skládky znemožňují rozvoj ekologicky vyhovujících technologií. V současné době je v České republice jen na dvou místech odděleně sbírán komunální bioodpad. V návaznosti na separovaný sběr tuhých domovních odpadů neexistuje ani jedna bioplynová stanice zpracovávající komunální bioodpad.

Na zemědělské půdě jsou využívány čistírenské kaly nadlimitně kontaminované těžkými kovy a neexistuje žádný legislativní předpis, jak tomuto ekologicky nebezpečnému počínání zamezit. Neexistence příslušné vyhlášky zakotvené v zákonu o odpadech je právní abnormalitou, nemající obdobu v legislativně civilizovaných států. Absence legislativy, která měla zemědělské využití čistírenských kalů usměrňovat, přitahuje do nakládání s čistírenskými kaly podnikatelské subjekty uplatňující mafiánské praktiky.

Ekosystémy, které jsou neschopny uvést své odpady znovu do koloběhu látek, jsou odsouzeny k zániku. Hlavním důvodem pro realizaci naší kampaně je především zachování uspokojujícího životního prostředí pro naše potomky.

CÍLE KAMPANĚ

V rámci kampaně za ekologické nakládání s bioodpady chce CZ Biom:

1. Zvýšit informovanost odborné veřejnosti i obyvatelstva o ekologicky vyhovujících postupech nakládání s bioodpady, a to pořádáním odborných seminářů, intenzivní publikační činností a využíváním hromadných sdělovacích prostředků včetně internetu.

2. Pozitivně ovlivňovat tvorbu legislativy odpadů usilováním o vydání vyhlášky o zemědělském využití odpadů a ovlivňováním přípravy nového zákona o odpadech.

3. Připravit podmínky pro realizaci pilotního projektu bioplynové stanice s kogenerační výrobou tepla a elektrického proudu a kompostovací linku na zpracování komunálního bioodpadu.

4. Usilovat o rozvoj a dotační podporu kompostování bioodpadu v ČR.

5. Usilovat, aby se separace a recyklace bioodpadu stala součástí integrovaných systémů nakládání s odpady.

Další informace o této problematice je možné nalézt např. na webových stránkách CZ BIOMu: http://www.vurv.cz/czbiom/

JAROSLAV VÁŇA,

předseda CZ Biom

FOTO ARCHíV

Liberální legislativa v České republice a nízké poplatky za ukládání odpadů na skládky znemožňují rozvoj ekologicky vyhovujících technologií.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *