Chybí údaje o odpadních plastech z průmyslu

Spotřeba plastů ve světě překročila v roce 2007 hodnotu 260 mil. tun, v Evropě 65 mil. tun a v České republice to bylo přes jeden milion tun.

Na výrobu plastů se spotřebují pouze čtyři procenta světové spotřeby ropy, z níž si „vypůjčí“ fosilní uhlovodíky. Po skončení jejich aplikačního cyklu je lze minimálně šestkrát mechanicky recyklovat nebo energeticky využít spalováním, přičemž jejich výhřevnost je na úrovni topných olejů.

Za metodu efektivního znovuužití se považuje recyklace zpět do výroby nebo mechanická recyklace např. regranulací. Na stejnou úroveň se staví energetické užití spalováním. Z posledních údajů Plastics Europe vyplývá, že v zemích EU je takto využíváno necelých 50 % odpadních plastů, přičemž podíl recyklací dosáhl 20,4 % a energetického využití 29,2 %. Zbytek odpadních plastů (více než polovina) skončí na skládkách.

Cílem Plastics Europe je zcela eliminovat skládkování plastů v EU do roku 2020. Již dnes jsou totiž země, které toto kriterium splňují (Švýcarsko), nebo se mu těsně přibližují – Dánsko, Německo, Švédsko, Belgie, Rakousko. Podíl spalování odpadních plastů v těchto zemích překračuje 60 % z celkového využití odpadních plastů.

Česká republika je v recyklaci plastů na jednom z prvních míst v Evropě – podíl 25 %, značně však zaostáváme v podílu spalovaných odpadních plastů – 7 %. Celkovým více než 68% podílem sládkovaných odpadních plastů se řadíme k těm méně úspěšným zemím, kterým v důsledku nesplnění cílového stavu pod 50 % skládkování hrozí pokuta EU.

Příznivý stav v ČR v oblasti recyklace plastů je dán dobře nastaveným způsobem třídění obalových plastů, zejména PET lahví v rámci obcí a měst. Horší je to s tříděním a využitím celé škály používaných plastů. Iniciativa MŽP na podporu veřejných zakázek k aplikaci směsných plastů do protihlukových stěn u dálnic a železnic je vítaná. Není však schopná řešit uplatnění vytříděných plastů, jehož využití je limitováno znečištěním a kontaminací. Jediným řešením tohoto problému je spalování odpadů.

Společnost Ekonom má propracovaný sytém třídění, svozu a využití odpadních plastů a přehledně zpracovává údaje o třídění komunálního odpadu. Zcela však chybí údaje o využití odpadních plastů z ostatních odvětví. Větší pozornost by měla být věnována zejména využití plastových odpadů z elektroodpadů, automobilových vraků a stavebních odpadů. Český statistický úřad vykazuje za rok 2007 pouze 68,5 tis tun recyklovaných plastů, což by představovalo pouze 14 % z předpokládaného množství dožitých plastů..

Ing. František Vörös
Plastics Europe
při Svazu chemického průmyslu ČR

 

 

Plastics Europe je panevropská asociace, reprezentující více než 100 výrobců primárních plastů. Za ČR jsou členy RPA Litvínov, Synthos Kralupy, Spolana Neratovice a Spolek Ústí. Ve své rozsáhlé činnosti se věnuje i problematice znovuužití plastů po skončení jejich aplikační životnosti.

K návrhu nového zákona o odpadech říká Ing. Vörös:

Samostatnou kapitolou k diskuzi je návrh ke zpoplatnění nákupních tašek. Pokud se na ně spotřebuje ročně 9 tisíc tun PE, pak hovoříme o 0,8 % celkové české spotřeby plastů za rok. Avšak právě nákupní tašky slouží ve většině domácnosti po skončení své životnosti ke shromažďování odpadních plastů před odevzdáním do kontejneru a nemají tedy podstatný negativní vliv na životní prostředí. Zákaz jejich používání však může způsobit ztrátu zaměstnání několika stovek zaměstnanců v sektoru zpracování plastů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *